Temizlik İşleri Müdürlüğü


 
Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri 
- Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, 

- Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek,

- Genel cadde ve sokak temizliği

- Süpürme

- Yıkama

- Katı atık toplama

- Katı atıkları depolama yerine kadar taşıma

Temizlik ve Katı Atıklar ile ilgili görevleri 

- Taşıt parkı ve araçların hizmet için yeterli olup olmadığının tespitini yapmak,

- İlaçlama ve tehlikeli ve zararlı atıkların toplanmasının mevzuata uygun yapılması.

- Bölge kontrollerinin kontrol çizelgelerini hazırlamak, doldurulan çizelgeleri değerlendirmek,

- Puantajları hazırlamak ve değerlendirmek,

Çevre ile ilgili görevleri 

- Çevre ve toplum sağlığının korunması için doğal kaynakların bitki ve hayvan popülasyonlarının kirliliğine karşı korunmasını sağlamak,

- İl Çevre Müdürlüğü ile umumi sağlık kurulu kararlarını izlemek ve Belediyemiz yükümlülüklerini yerine getirmek,

- Tuzla Belediyesinin çevresel politikalarını oluşturmak ve temel ilkelerini belirlemek,

- İlçemizin Çevre Planını hazırlamak,

- Belediyenin Çevresel enformasyon sistemini kurmak,

- Çevresel etkileri irdelemek,

- Çevre örgütünü oluşturmak ve güçlendirmek,

- Çevresel etki değerlendirmesi süreci hazırlıklar yapmak,

- Çevresel bozulmaları düzeltmek ve kirlilikleri gidermek,

- Eşgüdüm, işbirliği ve halkın katılımını sağlamak,

- Atık kaynaklarını izlemek ve denetlemek,

- Eğitim çalışmaları yapmak,

- Çevreyi olumsuz etkileyen unsurlarla mücadele projeleri/programları hazırlamak,

- Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER