Meclis Kararı - 10.01.2020 - 012

             T.C

           TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...10.01.2020....

KARAR NO

....012...

 

KARARIN

KONUSU

UİP-1905,32 Plan İşlem Numaralı İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi 8058 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   İMAR KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 09.01.2020             

Rapor No                       : 2020/03                                                                           

Konu                          : UİP-1905,32 Plan İşlem Numaralı

                                         İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane

                                         Mahallesi 8058 Parsele İlişkin 1/1000

                                         Ölçekli UİP Değişikliği

 

KOMİSYON İNCELEMESİ:

İlgi:     (a) 11.07.2019 tarih ve 112213707 sayılı dilekçe

             (b) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2019 gün ve 2019024666 sayılı yazısı

            (c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarih ve 76312 sayılı yazısı

(ç) Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 02.02.2018 tarih 897 sayılı yazısı

(d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 22.01.2018 tarih ve 15470 sayılı yazısı

(e) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30.03.2018 tarih ve E.9335 sayılı yazısı

(f)  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12.06.2018 tarih ve E.11533159 sayılı yazısı

(g) Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2018 tarih ve  E.11173706 sayılı yazısı

(ğ)  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2018 tarih ve 203653 sayılı yazısı

(h) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 4.Bölge İşletme ve Bakım Müdürlüğü’nün 06.03.2018 tarih ve E.101293 sayılı yazısı

(ı)  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 12.03.2018 tarih ve E.35244 sayılı yazısı

                TALEP:

    İlgi (a) dilekçe eki ile tarafımıza iletilen İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi 8058 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; 19.03.2013-23.11.2016 tasdik tarihli Postane Mahallesi 1.Etap Uygulama İmar Planı’nda Postane 8058 parsel yapılaşma şartları korunarak Konut Alanından Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmıştır.

  İlgi (a) dilekçe ile tarafımıza iletilen İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi 8058 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin meclise havalesi talep edilmektedir.

  MERİ PLANDAKİ DURUMU:

   Postane Mahallesi 8058 parsel; 28.05.2012-24.01.2019 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Tuzla Postane Mahallesi Nazım İmar Planı’nda E:1.25, Hmax:4 kat yapılaşma koşullu Özel Eğitim Tesis Alanı’nda kalmakta, 19.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Postane Mahallesi 1.Etap Uygulama İmar Planında ise E:1.25, Hmax:12.50 mt. yapılaşma koşullu Konut Alanında kalmaktadır.

KURUM GÖRÜŞLERİ:

İlgi (b) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşünde “Mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasından dolayı idaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanması gerekliliği” belirtilmiştir.

  İlgi (c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün kurum görüşünde “… meri plana uygun olarak gerekli yol terklerinin bedelsiz olarak yapılması, …7767 parsel için öngörülen 3 m’lik çekme mesafelerine uyulması …, Özel Eğitim Tesis Alanı fonksiyonların otopark ihtiyacının yürürlükteki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliği doğrultusunda karşılanması huşularının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu” belirtilmiştir. 

İlgi (ç) Kamulaştırma Müdürlüğü’nün kurum görüşünde “… müdürlüğümüzde yürütülmekte olan herhangi bir kamulaştırma işlemine rastlanmamıştır” şeklinde görüş bildirilmiştir.

İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün kurum görüşünde “ … U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü” belirtilmiştir.

İlgi (e) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kurum görüşünde “ … plan değişikliği teklifine konu alanda Bakanlığımızca onaylı bir plana rastlanmadığı, … Bakanlığımızca ilan edilmiş riskli alan ve rezerv alan bulunmadığı ve alanın doğal sit alanı sınırları içinde kalmadığı tespit edildiği, … maddede yer alan kullanımlar ile sınırlandırmalara aykırı olacak şekilde plan notu değişikliğinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2.maddesine aykırı olacağı değerlendirildiği yönünde görüş bildirildiği belirtilmiş olup söz konusu plan değişikliği teklifinin değerlendirilme aşamasında bu hususun da gözönünde bulundurulması, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olması gerekliliği” belirtilmiştir.

İlgi (f) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “… 8058 parsel no’lu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında projeksiyon nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda ayrılan mevcut eğitim alanlarına ek olarak ayrılması şartıyla Anaokulu Alanı olarak değerlendirmek üzere ‘Özel Eğitim Alanı’ olarak revize edilmesinde Başkanlığımızca sakınca görülmemektedir” şeklinde görüş bildirilmiştir.

İlgi (g) Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı’nın kurum görüşünde “… 8058 parsel no’lu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında projeksiyon nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda ayrılan mevcut eğitim alanlarına ek olarak ayrılması şartıyla Anaokulu Alanı olarak değerlendirmek üzere ‘Özel Eğitim Alanı’ olarak revize edilmesinde Başkanlığımızca sakınca görülmemektedir” şeklinde görüş bildirilmiştir.

İlgi (ğ) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşünde “… DSİ Yeraltı suları Teknik Yönetmeliğine uyulması ayrıca ‘Yeraltı sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’ esaslarına uygun olarak faaliyette bulunularak yeraltı sularını kirletici etkilerden kaçınılması gerekmektedir. …su sondaj kuyuları ile karşılanması durumunda, açılacak her bir su sondaj kuyusu için DSİ 14.Bölge Müdürlüğü’nden Yeraltı suyu Arama ve Kullanma Belgeleri alınmalıdır” şeklinde görüş belirtilmiştir.

İlgi (h) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 4.Bölge İşletme ve Bakım Müdürlüğü’nün kurum görüşünde “… bahse konu parselden teşekkülümüze ait enerji iletim hattı ve yeraltı kablosu geçmemekte ve herhangi bir tesisimizde bulunmamaktadır.” şekilde görüş belirtilmiştir.

İlgi (ı) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün kurum görüşünde “… afete maruz bölge kararına rastlanmamıştır” şeklinde görüş bildirilmiştir.

  MÜLKİYET:

         Postane Mahallesi 8058 parsel özel mülkiyette kalmaktadır.

 

  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:   

UİP-1905,32 Plan İşlem Numaralı İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi 8058 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Postane 8058 parsel E:1.25, Hmax:4 kat olacak şekilde Konut Alanından Özel Eğitim Tesis Alanına alınmıştır.

24.01.2019 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan Postane Mahallesi 8058 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde konut alanında belirlenen yapılaşma şartlarının korunduğu değerlendirilmektedir.

UİP-1905,32 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde olup, incelenerek karar alınmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b ve 5393 sayılı yasanın 18/c maddesine göre konunun Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.09.2019 tarihli ve 29064 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ :

             “UİP-1905,32 Plan İşlem Numaralı İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi 8058 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UIP Değişikliği” konulu” teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

              Meclisimizin Onayına Arz olunur.

 

İMAR KOMİSYONU: İskender KARAKAYA(Kom.Bşk.), Bahrem KURUAĞAÇ(Kom.Bşk.Yrdc.), Hakan YILDIZCI(Rpr.), Barış Birtan GÜNDÜZ(Üye), Kenan ALBAYRAK(Üye).

 

             K A R A R : UİP-1905,32 Plan İşlem Numaralı İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi 8058 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği” ile ilgili İmar Komisyonunun 09.01.2020 tarihli ve 2020/03 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’incı Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılı, Ocak Ay’ı Toplantılarının 10.01.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

 

 

Meclis Kararı - 10.01.2020 - 012

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER