Kategoriler

Kategoriler

AKÜLÜ ARAÇ, TEKERLEKLİ SANDALYE,HASTA YATAĞI VB. SAĞLIK ÜRÜNLERİ TAMİR BAKIM VE SARF MALZEME ALIM

AKÜLÜ ARAÇ, TEKERLEKLİ SANDALYE,HASTA YATAĞI VB, SAĞLIK ÜRÜNLERİ TAMİR BAKIM VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKÜLÜ ARAÇ, TEKERLEKLİ SANDALYE,HASTA YATAĞI VB, SAĞLIK ÜRÜNLERİ TAMİR BAKIM VE SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/208907

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

4440906 - 2165814778

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AKÜLÜ ARAÇ, TEKERLEKLİ SANDALYE,HASTA YATAĞI VB, SAĞLIK ÜRÜNLERİ TAMİR BAKIM VE SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MUHTELİF 5 KALEMDEN OLUŞAN TOPLAMDA 114 ADET AKÜ ALIMI, MUHTELİF 6 KALEMDEN OLUŞAN TOPLAMDA 167 ADET TEKERLEKLİ SANDALYE PARÇALARI ALIMI VE PERİYODİK TEKNİK SERVİS HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TUZLA İLÇE SINIRLARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK.OLUP İŞ HER HALÜKARDA 15.12.2022 TARİHİNDE BİTİRİLECEKTİR. SÖZLEŞME TASARISI MADDE 9.1 DE BELİRTİLEN İŞİN SÜRESİ 230 TAKVİM GÜNÜDÜR MADDESİ YAKLAŞIK BİR SÜRE OLARAK BELİRLENMİŞ OLUP SÖZLEŞME İMZALANAN TARİHE GÖRE KESİN SÜRE BELİRLENECEK VE BUNA GÖRE HÜKÜM ALTINA ALINACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.03.2022 - 12:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tuzla Belediyesi İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.