Kategoriler

Kategoriler

OYUN GRUBU VE OYUN GRUBU YEDEK PARÇA ALIMI

OYUN GRUBU VE OYUN GRUBU YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIRTUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

OYUN GRUBU VE OYUN GRUBU YEDEK PARÇA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2022/322693
1-İdarenin
a) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tuzla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif 34 kalemden oluşan oyun grubu ve oyun grubu yedek parçası alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tuzla
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup idarenin belirteceği noktalara peyderpey teslim edilecektir ve 180 takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EVLİYA ÇELEBİ MAH. HATBOYU CAD. NO:17 TUZLA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.05.2022 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

A. Ts En 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)

B. Ts EN 1176-2+AC (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)

C. Ts En 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)

Ç. Ts En 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)

D. Ts En 1176-6+AC (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)

E. Ts En 1176-11:2014 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 11: Havada Asılı Ağlar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)

F.  Ts 12427 Hizmet Standart Belgesi (Yetkili Servisler – Oyun, Spor Ve Av Amaçlı Alet Ve Makineler İçin – Kurallar

G. Açık alan spor aletlerinde EN 16630 belgesi

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Aşağıda belirtilen ürünler birer (1) adet olarak ihale öncesi, idarenin göstereceği yere kurulum yapılarak teslim edilecektir. 

TEK KULE AKASYA OYUN GRUBU
HALATLI METAL TIRMANMA
AKASYA AHŞAP OYUN GRUBU
ZEMİN PİYANO
TİLT
POLİETİLEN DÖNENCE

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Numune teslim tutanağı teklif dosyası içerisinde idareye sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü oyun grubu satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.