Kategoriler

Kategoriler

BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMASI HİZMET ALIMI

BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMASI HİZMET ALIMI 

TUZLA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/1325560
1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814773
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMASI HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
20 ay süresince muhtelif 4 kalem toplamda 19 adet çeşitli niteliklerdeki araçlar ve 1.200.000 km otobüs kiralanması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tuzla
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 20(Yirmi) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.01.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tuzla Belediyesi İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
237 sayılı Taşıt Kanunu, 17.03.2016 tarih ve 2006/10193 sayılı, 15/9/2014 - 2014/6814, 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen şartlarda; Binek taşıtlar yerli menşeili olacaktır. Araç listesinin Tip 1 no`lu kalemindeki taşıtlar için aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay (Kasım) itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan 2022 model araçların kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır. Buna göre istekli tarafından teklif edilen araçlara ait özelliklerin idare tarafından kasko bedelinin tespit edilebilmesi için ihale dokümanı içerisinde yer alan teklif edilen Araçlara Ait Kasko Değer Tablosu doldurularak beyan edilmesi ve istekliden talep edilmesi durumunda sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ile ilgili değerlendirme "Teklif fiyatı " ile "Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Fiyat Dışı Unsur Nitelik" olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. A)Teklif Fiyatı Puanlaması: Toplam 65 Puan Teklif fiyatı puanlaması 65 tam puan üzerinden yapılacaktır. İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sonucunda geçerli tekliflerin içindeki en düşük teklif fiyatı (TFmin) sahibi istekli 65 puan alacaktır. İsteklilere ait teklif fiyatı puanları; TP = (TFmin x 65) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sonucunda geçerli en düşük teklif fiyatı TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. B)Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Nitelik Değerlendirmesi: Toplam 35 Puan B1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması : 15 puan Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. Puan Listesi Araç Tipi Puan Tip-2: 4 puan Tip-3: 4 puan Tip-4: 4 puan Tip-5: 3 puan Not: 1. Oturumda yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra, fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri isteklilere verilecektir. B2. Faaliyet Süresi: 10 puan İstekliler faaliyet süresini işe başlama tarihini içeren ticaret odasından alınmış faaliyet belgesi veya kuruluş ticaret sicil gazetesi ile tevsik edeceklerdir. Faaliyet süresi, ihale tarihi itibariyle kıst hesabı yapılarak hesaplanacaktır. İş ortaklığında ortakların hepsinin bu şartı sağlaması zorunludur. İsteklinin faaliyet süresi 15 yıldan az ise ”0“ puan , 15 yıldan fazla 25 yıldan az ise “5”puan, 25 yıldan fazla ise ‘’10’’puan verilecektir. B3. İş Deneyimi: 10 puan İsteklinin tek sözleşmeye dayalı alınmış ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş belge tutarı teklif ettiği bedelden daha fazla tutarda en az 2 adet (Yeterlik kriteri olarak sunulan iş deneyim belgesinin haricinde) ihale konusu iş ve benzer işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulması halinde “10” puan, sunulmaması haline “0” puan verilecektir. C. Toplam Puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer, verimlilik nitelik puanının toplamıdır. D. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan tekliftir. İsteklilerin toplam puanı eşit olması halinde ihale toplam puanı eşit olan istekliler arasından teklif fiyatı en düşük olan istekli üzerine bırakılacaktır.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.