Kategoriler

Kategoriler

KANDİL SİMİDİ VE İKRAMLIK GIDA ÜRÜN ALIMI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KANDİL SİMİDİ VE İKRAMLIK GIDA ÜRÜN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1496938

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TUZLA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

4440906 - 2165814773

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KANDİL SİMİDİ VE İKRAMLIK GIDA ÜRÜN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

TOPLAMDA 3800 ADET 3 KALEM UNLU MAMÜLLER, TOPLAMDA 42.000 KUTU KANDİL SİMİDİ VE ÇİKOLATA,1000 KİŞİLK KOKTEYL HİZMETİ,600 KOLİ BARDAK SU,5.000 ADET MEYVE SUYU VE 1000 KG KURU PASTA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TUZLA İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARECE BELİRTİLECEK YERE/YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTE İŞE BAŞLANACAK OLUP İDARENİN BELİRTECEĞİ ADRESLERE BELİRTİLEN ZAMANLARDA PEYDERPEY TESLİMAT YAPILACAKTIR. SÖZLEŞME TASARISI MADDE 9.1 DE BELİRTİLEN İŞİN SÜRESİ 10 AYDIR MADDESİ YAKLAŞIK BİR SÜRE OLARAK BELİRLENMİŞ OLUP SÖZLEŞME İMZALANAN TARİHE GÖRE KESİN SÜRE BELİRLENECEK VE BUNA GÖRE HÜKÜM ALTINA ALINACAKTIR. İŞ HER HALÜKARDA 31.12.2023 TARİHİNDE TAMAMLANACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.01.2023 - 12:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tuzla Belediyesi İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İşyeri Açma ve Çalıştırma Belgesi İşletme Kayıt belgesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

HER GIDA ÜRÜNÜ SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.