İlgili Dökümanlar

İlgili Dökümanlar

Belediye Emir Ve Yasakları Yönetmeliği

z05.04.2016

T.C.
 TUZLA 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç 
Madde1- Bu Yönetmelik, mevzuatların Belediye’ye yüklediği görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde gerek duyulan kuralları ve bu kurallara uymayanlar hakkında yapılacak idari işlemleri belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik Tuzla Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan yerleri kapsar. 

Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanun’unun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen aşağıdaki terimlerden;   

a)      Belediye: Tuzla Belediyesi’ni,

b)      İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,

c)      Emisyon: Duman, gaz, toz ve buhar halinde olabilen hava kirletici maddeleri,

d)     Teknik ve hijyenik şartlar: Faaliyetin yapıldığı alan, bu alan üzerindeki sabit düzenekler, makine, teçhizat ve kullanılan her türlü malzemelerin; imalat ve sağlık şartlarına uygunluğu için gerekli olan niteliklerini,

e)       Standart: TSE tarafından hazırlanan, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulaması mecbur tutulan özel nitelikleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar 

Sağlık ve Temizlik İle İlgili Hükümler

Madde 5- Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır:

a) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden kişisel kullanım amacıyla su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, zarar vermek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak.

b) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon (atık su, yağmur suyu) baca ve menfezlerini tıkayacak veya kötü koku çıkaracak maddeleri atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.

c) Resmi kurumların yazılı izni veya ruhsatı olmaksızın bu işlemler için tasarlanmış araçlarla kanalizasyon ve fosseptiklerden her türlü atık su, yağmur ve drenaj suyu, tortu, çamur vb. maddeleri çekmek veya deşarj etmek, bu maddeleri taşımak.

d) Atık maddelerin kaynakta ayrılarak toplanmasına ilişkin depolama kaplarına uygun olmayan atıkları atmak (evsel atık, cam, plastik, metal ve kâğıt atıkların yanlış kaplara atılması).

e) Atıkların belirli noktalardan toplanabilmesi için konulan çöp kabı ve konteynırlara zarar vermek, yerlerini değiştirmek, içlerindeki atıkları karıştırmak, etrafa dağıtmak, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermek.

f) Etrafı kirletecek, görüntüyü bozacak veya fena koku yayacak şekilde atık malzeme, deri, paçavra, gübre vb. şeyleri taşımak, depolamak, sermek ve dökmek.

g) Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç, halı vb. şeyleri yıkamak.

h) Konut ve işyerlerinin temizliği yapılırken, atık suları ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri dışarıya atmak, taşırmak, akıtmak ve bunları bertaraf etmemek.

ı) Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları (zaruri hallerde en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtmak dışında) yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak.

j) Binaların pencere veya yan duvarlarından dışarıya soba borusu, baca vb. çıkarmak, su akarı, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü kirli suların akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını zemine kadar uzatmamak, varsa yağmursuyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.

k) Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, süprüntü, paçavra, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık veya çamaşır suyu atmak, dökmek, halı, kilim vb. silkelemek, suları caddeye akacak şekilde çamaşır kurutmak, çiçek sulamak, halı vb. yıkamak.

l) Her çeşit taşıt, eşya ve malzemelerin bekletme, yükleme, boşaltma, bakım, temizlik ve tamiratı sırasında yerleri, etrafı kirletmek.

m) Her türlü binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları; yağlı boya, katran, sprey boya vb. ile karalamak, şekil çizmek, tahrip etmek ve kirletmek.

n) Her türlü atık ve artığı gelişi güzel ve kontrolsüz bir şekilde yakarak etrafa rahatsızlık vermek.

o) Konut ve iş yerlerindeki ısıtma, pişirme, havalandırma, imalat vb. ünitelerine bağlanan bacaları; bunlardan çıkan emisyonların komşu parselleri olumsuz yönde etkilemeyeceği yükseklik ve yapıda tesis etmemek, temizlik ve bakımlarını yaptırmamak, gerekli filtreleme tedbirlerini almamak.

p) Belediyece tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde her türlü hayvancılık (büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı, arı vb.) faaliyeti ve bunlara ilişkin barınak yapmak.

r) Evcil ve süs hayvanları dâhil, her türlü hayvanların bakılıp beslenmesinde; çevrenin kirletilmemesi, insan sağlığı ve huzurunun korunması için gerekli tedbirleri almamak.

s) Kurban Bayramı dönemlerinde, şehre kurbanlık hayvan girişi ile ilgili belirlenen tarihler ve Belediye tarafından izin verilen yerler haricinde kurbanlık hayvan getirmek.

ş) Gıda maddelerini bozulmalarına, kötü koku ve çirkin görüntü meydana getirmelerine sebep olacak şekilde, uygun olmayan koşullarda taşımak veya muhafaza etmek.

t) Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, Belediye’ye ait evsel katı atık toplama araç ve gereçlerinin içerisine atmak. Çöp ve süprüntü kapsamındaki maddeler:

- Mutfak ve yemek artıkları,

- Süpürge artık ve süprüntüleri,

- Yağ ve konserve tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vb. atıklar,

- Her türlü kâğıt, karton, mukavva kutu parçaları vb. atıklar,

- Ev dikiş artıkları, paçavra bezler,

- Ağaç yaprakları, yol ve caddelerdeki hayvan pislikleri,

- Hal çöpleri, pazar yerlerinin süprüntüleri,

- Sahipsiz hayvanların leşleri,

- Soba, ocak ve mangal külleri.

Emniyet, Huzur ve Düzen İle İlgili Hükümler

Madde 6- Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır:

a) Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, iskele, plaj, park, tretuvar vb. yerleri herhangi bir maksatla izinsiz olarak işgal etmek, başkalarına zarar verecek, istifadesini engelleyecek ve huzuru bozacak şekilde kullanmak, bu yerlerde çukur açmak, tümsek yapmak, çiçeklik ya da beton bariyer koymak, halat veya zincir çekmek gibi yöntemlerle yaya veya motorlu araç geçişlerini engellemek.

b) Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vb. asmak, gerekli tedbirleri almadan saksı, testi ve her türlü eşya koymak, dışarıdan görünebilecek kısımlarına çirkin görüntü arz eden öteberi koymak, gıda maddeleri vb. asmak.

c) Binaların dış yüzeylerine takılacak olan aspiratör, fan, klima, anten vb. malzemeleri komşu bina sakinlerine ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde monte etmek.

d) Cadde üzerinde bulunan ev ve işyerlerinin dış kısımlarının boyanması, tamiri veya temizlenmesi esnasında gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi ve emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.

e) Üstgeçit, çevre çit ve duvarları, parmaklıklar, ağaçlar vb. yerlere; çamaşır, yün, halı ve benzeri şeyleri asmak ve sermek.

f) Belediyece konulmuş her nevi direk, lamba, levha, çeşme muslukları, çöp kutuları, reklam elemanları, banklar, sabit ve hareketli alet, edevat vb. araç ve gereçlerini, sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak ve tabelalarını, kırmak, bozmak ve tahrip etmek, düşürmek, yerlerini değiştirmek.

g) Belediyeden izin alınmaksızın bina ve işyerleri önüne gelip geçene zarar verecek şekilde tente, siperlik yapmak, halı ve kilim sermek, öteberi asmak, yol ve tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panosu, duba koymak, bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya veya motorlu araçların geçişlerini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasını önlememek.

h) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, alt ve üst geçitler, yeşil alanlar vb. yerlere, ağaçlara, banklara, kaldırımlara, duraklara ve direklere ilan yapıştırmak, isim yazmak, şekil çizmek, hayvan bağlamak gibi yöntemlerle zarar vermek.

ı) Meydan, yol, tretuvar vb. yerlerde yapılacak her türlü kazı, hafriyat ve tadilat çalışmalarında; temizlik, güvenlik ve ikaz amaçlı gerekli tedbirleri almamak.

j) İ.B.B. Kentsel Tasarım Müdürlüğü veya Belediye Kentsel Tasarım Biriminin yönetmelik, karar ve emirlerine aykırı olarak ve gerekli izinler alınmadan reklam ve tanıtım unsurlarını koymak, düzenlemek.

k) Belediyeden izin almadan kamunun ortak kullanım alanları üzerinde film, reklam, tanıtım ve satış faaliyetleri yürütmek, büfe, sergi, stant, kabin vb. koymak, organizasyon düzenlemek.

l) Bina yüzlerine konulacak reklam ve tanıtım tabelalarını binada diğer oturan ya da işyeri bulunan kişilerin alanına onların izni olmadan taşırmak, araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde monte etmek.

m) Mezarlıklarda vatandaşların dini duygularını istismar ederek, para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur’an okumak, hizmet vermek.


İmar İle İlgili Hükümler
Madde 7- Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır:

a) İnşaatlara, mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini gösteren en az 50x75 ebadında levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.

b) İnşaat, tadilat ve yıkım işlerini, tente, tahta vb. malzeme ile çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vb. şeylerin inşaat alanı dışına düşmesini önlememek.

c) İnşaatlarda işgaliye ödenen çevrili kısım haricinde, kamunun ortak kullanım alanları üzerinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarı tahrip etmek.

d) Herhangi bir izin almadan kaldırım ve yollarda kazı yapmak, direk vb. şeyler dikmek, tahribata sebep olmak, izin alınsa bile belirlenen kurallar dışında iş yapmak.

e) Boş arsa, metruk yapı, kullanılmayan bina, kanal, kuyu, lağım, mecra, çukur ve benzerlerinden kaynaklanan; umumun sağlık ve selametini, şehrin temizlik ve estetiğini tehdit eden mahsurların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri almamak.

f) İnşaat ve şantiye faaliyetlerinin sürdürülmesi için izin verilen saatler haricinde, binalarda her türlü tadilat ve tamirat faaliyetlerinde bulunmak; taş motoru, matkap, testere, çekiç vb. alet ve makinelerle çalışma yapmak.

 

Trafik ve Toplu Taşıma İle İlgili Hükümler
Madde 8- Şehir içi kara ve deniz trafiğinde ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallarla ilgili, İ.B.B. yetkili birimlerinin yönetmelik, karar ve emirleri doğrultusunda işlem uygulanır.

 

İşyerleri İle İlgili Hükümler
Madde 9- Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinin uyması gerekli kurallar:

a) Belediye’nin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan her türlü işyerleri için, usulüne uygun şekilde, Belediye’den ruhsat alınması zorunludur.

b) Gıda maddeleri ile ilgili mevzuat kapsamında olan işyerleri için ayrıca, yetkili merciinden, gerekli izin, tescil, sertifika vs. belgelerin alınması zorunludur.

c) İşyerinin çalışması için gerekli görülen ruhsat, izin, tescil, sertifika vs. belgeler ile Vergi Levhası, görülebilecek şekilde duvarda asılı bulundurulur.

d)  İşyeri ruhsatında belirtilen alan ve faaliyet konusu haricinde ve belirlenen saatler dışında çalışma yapılamaz.

e) İşyerinin türü ve niteliğine göre, ilgili mevzuatında belirtilen idari, teknik, hijyenik şartların ve standartların sağlanması zorunludur.

f) Yapılan işin türü ve niteliğine göre, çalıştırılan personelin periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması veya gerekli hijyen eğitimlerinin sağlanması zorunludur.

g) Yapılan işin türü ve niteliğine göre, çalıştırılan personelin; temiz ve uygun iş kıyafeti giymesi, kişisel koruyucu ekipmanları kullanması, temizlik ve hijyen şartlarına uygun davranması zorunludur.

h) Yangın tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınması, yangın bildirim, ikaz ve söndürme tesisatlarının daima hazır ve çalışır vaziyette tutulması, yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımlarının yaptırılması zorunludur.

ı) İşyeri faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü atık ve artık maddelerin usulüne uygun şekilde toplanması, biriktirilmesi ve bertaraf edilmesi zorunludur. Gürültü, görüntü, akıntı, toz, çöp vb. konularda rahatsızlık meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınır.

j) Meskenlerin altında, üstünde, bitişiğinde veya etkileyecek derecede yakınında faaliyet gösteren, gürültülü alet veya makinelerle çalışma yapan işyerlerinin akşam ve gece saatleri süresince (19.00 – 07.00 arası) faaliyeti yasaktır.

k) Gıda maddeleri ile gıda üretiminde kullanılan hammadde ve katkı maddelerinin ambalajları üzerinde üretim izin tarihi ve sayısı, saklama koşulları ve son kullanma tarihi bilgilerine yer verilir, bu maddeler uygun koşullar altında muhafaza edilir, son kullanma tarihi geçmiş olanların satışa sunulması veya imalatta kullanılması yasaktır.

l) Satışa sunulan maddeleri fiyatına tesir edecek şekilde fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak, ambalaj kâğıdı haricindekileri ambalaj malzemesi olarak kullanmak yasaktır.

m) Kabukları soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan tüketilen gıda maddelerinin açıkta muhafaza edilmesi, teşhiri ve satışı yasaktır. Bu maddelerin el değmeden paketlenip satışa sunulacağı şekilde gerekli şartlar sağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Yaptırım ve Diğer Hususlar

Madde 11- Bu Yönetmelikte belirtilen emir ve yasaklara uyulması konusundaki denetimleri              -gerektiğinde yetkili teknik personelin de katılımı ile- Belediye Zabıtası yapar.

Madde 12- Bu Yönetmelikte belirtilen emir ve yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 1608 sayılı Kanun’un 1. maddesinde yer alan idari yaptırım ve tedbirler uygulanır.

Madde 13- Bu Yönetmelikte açık hüküm bulunmayan, ilgili mevzuat ve yetkili mercilerin karar ve uygulamalarına atıf yapılan; Reklam ve Tanıtım Unsurları, Trafik ve Toplu Taşıma, İşyerleri Teknik ve Hijyenik Şartları konularında:

Her türlü kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinde, sağlanması gereken şartlar ve uymakla yükümlü oldukları kurallar kendilerine bir Tutanak ile bildirilir. Tutanağın tebliğ tarihinden itibaren, eksik görülen hususların tamamlanması ve/veya hatalı hal ve davranışların ortadan kaldırılması için 15 (on beş) günü geçmemek üzere süre tanınır. Bu süre sonunda gereği yerine getirilmediği takdirde 12. madde hükmü uygulanır.

Madde 14- Bu Yönetmelik, Tuzla Belediye Meclisince kabul edilmesinden ve Belediyenin web sitesinde yayımlanmasından sonra yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, 12.06.2002 tarih ve 31 sayılı Tuzla Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Belediye Zabıtası Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Tuzla Belediye Başkanı yürütür.