Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

5393 Sayılı Belediye Kanununun 3. bölümünde yer alan Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları2 başlıklı 14. maddenin tarifinde fen işleri müdürlüğüne düşen görevler şunlardır:

- Su ve kanalizasyon ulaşım gibi kentsel alt yapı çalışmaları,

- Şehir içi trafik

- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar

- Konut

- Devlete ait her derecedeki okul binaları

- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek,

- 5393 sayılı yasanın 14. maddesindeki ifadeye ilaveten Fen İşleri Müdürlüğü, 5193 Sayılı İmar Yasası gereği hazırlanarak tasdik görmüş olan şehir imar planı donatı alanlarında, kamuya tahsisli yerlerde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre ilçe belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde; yatırım, plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak.

Altyapı hizmetleri

- Alt yapı hizmetlerinin yapılmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile koordine sağlamak ve ihtiyaç duyulan alt yapının yaptırılmasının takibini yapmak,

- Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarınca yapılması gereken hizmetlerin takibinin yapılması;

- 1997-3 nolu alt yapı yönergesi gereği kazı ruhsatlarının verilmesi ve takibinin yapılması;

- Tuzla İlçesinin günlük koşullarına uygun alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili bilgi,belge sunmak ve takibini yapmak.

Yol bakım onarım hizmetleri

- Belediyenin hizmet sınırları dahilinde yol, köprü, kaldırım, bordür, tretuvar ve benzeri yapım, onarım ve bakım hizmetleri ile ilgili yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Belediye Başkanının onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri yapmak ve yapılmasını sağlamak,

- Belediye sınırları dahilindeki sorumlu olduğu meydan, bulvar, cadde ve ara yolları yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, 

- Asfalt kaplamalı yol, bulvar, meydan ve kavşakların bakım onarımını yapmak, cadde ve sokaklarda meydana gelen küçük çaplı su ve kanal arızalarının tamir-bakımını yapmak ya da yaptırmak,

- Yeni İmar yolları açmak, bordürlerin döşenmesi, tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,

Araçlar birimi görevleri

- Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin madeni yağ ve antifiriz ihtiyacını karşılamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, ikmalleri yapmak, bunlarla ilgili giriş-çıkış kayıtlarını tutarak kartlara işlemek ve takibini yapmak,

- Belediyeye alınacak araç, gereç, iş makinesi, yedek parça, akaryakıt, madeni yağ ve bu işi yapacak işçilerin taleplerini yapmak ve bunlarla ilgili teknik şartnameleri hazırlayarak ilgili merciler göndermek, sonuçlandırmak, 

- Başkanlıkça onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, binek aracı, iş makineleri ve bunların yedek parça ve diğer ihtiyaçların teminine çalışmak, bununla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

Park ve bahçe hizmetleri

- Şehir imar planında park, bahçe, yeşil alan, koruluk alan, piknik alanı, sahil bandı olarak ayrılmış bulunan yerlere yeni park yapmak, mevcutlarını onarmak ve bakımını yapmak,

- Ağaçlandırma yapmak,

- Cadde, meydan ve orta refüjlere yeni mevsimlik bitkilendirme ve mevcudun onarılması,

- Yukarıdaki işlerle ilgili ihtiyaç duyulan bitki ve malzemenin teminin yapılması.

Etüt proje ve yapı işleri hizmetleri

- Yıllık yatırım plan ve programına göre (bütçeye göre) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa bağlı olarak yapılacak işleri projelendirip ihale edilmesini sağlamak,

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği yapılan ihale süreçlerini sonuçlandırmak, takibini yapmak ve hizmete açmak,

- Bu işlerin yapılabilmesi için müdürlük içerisinde organize olmak, kontrol mekanizmasını aşağıdaki şekilde oluşumunu sağlamak;
a-Sürveyan
b-Kontrol mühendisi
c-Kontrol amiri
d-Kesin hesap ve tetkik bürosunu oluşturmak

- Ar-Ge çalışmaları, (etüt proje) yıllık yatırım programı gereği yapılması düşünülen bayındırlık hizmetlerin projelendirilmesi (ön proje, kesin proje, uygulama projesi) ihale dokümanları ile birlikte ihale dosyasının hazırlanması.

İnşaat ihale birimi görevleri 

- Fen İşleri Müdürlüğü programına alınan ve Başkanlık Makamınca tevdi edilen her türlü inşaata ait etüt ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak, yeni projeler üretmek, hazırlanan ve Belediye Başkanlığınca da kabul edilip uygulanması istenen projelerin ihale işlemlerini yapmak, sonuçlanmasını sağlamak, 

- Belediyenin yapmış olduğu her türlü inşaat, bakım, onarım ile ilgili, keşif-ihale, etüt-proje, kontrol-kesin hesap ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, 

- Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin piyasa araştırmasının yapılması, kamu ihale mevzuatı uyarınca satın alınması ve ilgili birimlere intikal ettirilmesi faaliyetlerini yürütmek,

- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ihale yapmak, ilgili firma/firmalarla sözleşme yaparak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

Bakım onarım birimi görevleri 

- Belediyeye ait tüm araç gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım, onarım, boya ve kaporta işlerini yaparak sevkini sağlamak, bu amaçla ihtiyaç duyulan yedek parçaları temin etmek/edilmesini sağlamak ve ihtiyaç duyulan madde ve malzemelerin satın alınmasını sağlamak, 

- Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin hasar-arıza tespitlerini yaparak sonuçlandırmak.

Yapı onarım birimi görevleri

- Belediyenin yer döşeme ile ilgili iş ve işlemlerini, belediyenin ve imkanlar dahilinde bölge kamu kurumlarının(okul, ana sağlık, park, pazar yeri köprü, merdiven, korkuluk demiri ve benzeri) tüm kaynak işi ve benzeri bakım onarım iş ve işlemlerini yapmak yapılmasını sağlamak, bunlarla ilgili malzeme alet ve edevat, donanımı sağlamak, sağlatmak. 

- Başkanlık tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

Büro hizmetleri

- Fen İşleri Müdürlüğünün gelen ve giden evrak, ihale sürecinin takibi, sözleşmenin yapılması gibi hizmetlerin görülmesi,

- Bilgilerin ve dosyaların arşivlenmesi,

- Personelin özlük haklarının takip edilmesi, kayıtlarının tutulması, dosyalarının arşivlenmesi.