Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli imar uygulamalarını denetler. Koordinasyon ve uygulamada birlikteliği, yapılan hizmetlerin etkinliğini sağlar. Aykırı uygulamaları mer?i mevzuat çerçevesinde soruşturur ve yasal gereğinin yapılmasın temin eder. Ayrıca vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirir. Uygulamaya yönelik görüş ve öneriler oluşturur. Mevzuatı geliştirme çalışmaları yapar. İmar uygulama planları hazırlar. İmar izni verir ve denetler. Kaçak yapılar hakkında yasal işlemler yapar. Bunların dışında; müdürlüğümüzün en önemli görevleri arasında kısa zamanda hızla gelişip büyüyen, ulaşım bağlantıları ve hizmet fonksiyonları ile önemi artan Tuzlamızın gelecekte sağlıklı, düzenli altyapısı tamamlanmış, planlı örnek bir ilçe haline gelmesi için gerekli çalışmalar yapmak ve var olan nüfusa daha iyi yaşam koşulları sağlamak ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı yaşama alanları bırakmaktır.

Müdürlüğümüzün diğer görevleri şunlardır:

- Güncelleştirilmiş ve onanlı halihazır haritalar üzerinde kadastral sınırların da aktarıldığı paftalar üzerinde; yerleşim uygunluk amaçlı üretilen onanlı zemin etüdü sonuçlarına göre imar planı kararlarının oluşturulması,

- Fiziksel yapı ile sosyal ve ekonomik yapının belirlenerek mevcut arazi kullanım paftalarının oluşturulduğu bir ortamda, onanlı üst plan kararlarına göre; ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin değerlendirildiği; imar planı yapım yetki belgesine sahip mimar ve şehir plancısı tarafından uygulama imar planı kararlarının üretilmesi,

- İlgili yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde üretilen uygulama imar planının; yine yasa ve yönetmelik ile genelgelerine uygun olarak ilgili onaya hazırlamak ve sunmak; onanan planlarında ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirmek,

- Parsel, ada veya bölge bazında revizyon uygulama imar planlarını hazırlamak, uygulamada meydana gelen sorunları gerek planlama kararları gerekse plan notu çerçevesinde çözüm olanaklarını araştırmak ve sunmak,

- Uygulama imar planı bazında ilgililerince(Kurum ve kuruluş talepleri, parsel malikleri vs.) gündeme getirilen imar planı tadilatlarını değerlendirmek,

- Uygulama imar planlarına yönelik açılan davalarda kamu yararını gözeten görüş oluşturmak, talep edilen ilgili belge ve bilgileri düzenlemek,

- Çeşitli kurum ve kuruluşlarca uygulama imar planı ile ilgili talep edilecek bilgi ve belgeleri hazırlamak,

- Bölgeye ait üst plan kararlarını değerlendirerek görüş üretmek ve bu görüş doğrultusunda eylem belirlemek; onanlı paftalarını ve kararlarını ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

- İmar planı yapım yetkisine sahip ilgili kurum ve kuruluşların bölgemize ait geliştirdikleri ve onanan planlama kararları hakkında görüş geliştirmek ve yine ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirmek,

- Sağlıksız yapılaşmaya uğramış veya yenileşmeye açık olan bölgelerde planlama kararlarına dayalı olarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirleyerek kentsel dönüşüm planları geliştirmek,

- İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak imar planları üretmek, oluşturulan kentsel tasarım projelerinin öncesinde bu projelerin yürürlükteki uygulama imar planı kararlarına uyumluluğu konusunda görüş bildirmek,

- Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarını üretmek ve ilgili Koruma Kurulunda belediyemizi temsil etmek. Ayrıca yürürlüğe giren ilgili yönetmelik hükümleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayı doğrultusunda Koruma, Uygulama ve Denetim, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin kurulmasını sağlamak,

- Onaylanan ve kesinleşerek yürürlüğe giren uygulama imar planlarının uygulanmasına yönelik düzenlenecek imar programına katkıda bulunmak,

- Şehir Planlama işlevlerine uygun olarak arşiv ortamını oluşturmak, yapılan tüm işlemleri bilgisayar ortamında bulundurmak,

İmar uygulamalarıyla ilgili görevleri

- Kesinleşerek yürürlüğe giren uygulama imar planlarının uygulanmasına dönük olarak gerekli koordineyi sağlayarak imar programı hazırlamak,

- İmarla ilgili gelen taleplere göre pafta, ada ve parsellere mevcut imar planı ve yönetmelikler şartlarında imar durumları düzenleme işlemleri yapmak,

- 3194 sayılı İmar Kanununun 23. maddesine göre proje tasdiki ve öncesi, yol katılım bedellerinin hesabı işlemlerini yapmak ve ilişiği kesmek,

- İlgililerin müracaatı halinde imar durumu yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde vaziyet planı, avam proje, mimari, statik, betonarme projelerinin tetkiki ve tasdiki işlemlerinin yapılması,

- Gerekli görülen hallerde Şehir Planlama Bölümü ile koordine sağlanarak imar planında görülen tıkanıkları aşmak için görüş ve bilgi üretmek. Parsel, ada veya bölge bazında, uygulamada ortaya çıkan sorunları rapor ederek çözüm önerilerini Şehir Planlama Bölümüne bildirmek,

- İmar planı kapsamında veya yönetmelik şartlarında ilgililerin ve kurumların müracaatları halinde, plan gereği hazırlanan tevhit, ifraz, yola terk, kamuya ayrılan yerlerin terki, yoldan satın alma işlemlerinin hazırlanarak Belediye Encümeninden karar alınması ve ilgili kuruma gönderilerek yeni imar parselleri oluşturmak,

- İnşaat ruhsatı verilmiş olan yerlerde yönetmelik şartlarında ilgililerin müracaatları halinde kat irtifakı tasdiki işlemlerini yapmak,

- İmar planı ve proje ruhsat eklerine göre tamamlanan ve yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yasal süreleri içinde Tapu Sicil Müdürlüğüne cins tashihi işlemleri için gerekli belge ve evrakların tetkiki ve tasdiki yapılarak ilgili makamlara bildirme işlemlerini yürütmek,

- İmar faaliyetleri ile ilgili olarak Başkanlık Makamından, ilgili vatandaşlardan, kamu ve kurum ve kuruluşlarından gelen talep ve teklifleri tetkik ederek değerlendirmek, yanıtlamak; kurumlarla ilgili kayıt işlemlerini yapmak, arşiv oluşturmak ve yapılan tüm işlemlerin gerekli durumlarda bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamak,

- Bölge, ada ve parsel bazında hazırlanan zemin etütleri yerinde denetlemek ve gerekli kontrolleri yapmak,

- Trafo yerlerinin ayrılmasında imar planı şartlarına uygunluğunu denetlemek.

Yapı denetim ve ruhsat ile ilgili görevleri

- İmar planı şartlarında imar uygulama bölümünce onama işlemleri tamamlanmış projeler esas alınarak; ilgili yasalar, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde inşaat ruhsat işlemlerini yürütmek,

- Ruhsat ve tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kaidelerine uygun olarak inşa edilmesini denetlemek amacı ile 4708 Sayılı Denetim Yasası çerçevesinde Su basman ( %20) taşıyıcı sistem( % 40) sıvaya hazır durumu ( % 20) kalan bölüm ( %20) oranlarında kontrolleri yapılarak, hak edişleri denetlenerek her katta kalıp demir tutanakları, beton demir tutanakları ve beton basınç dayanım değerleri kontrol edilerek betonda nitelik denetimi, kabul koşullarını içeren TS 500 standardında değerlendirmeleri yapılarak standart yapılaşmayı sağlamak,

- Ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kurallarına uygun olarak inşa edilen denetlenen tüm seviyelerde olumlu sonuç alınan yapılara, yapı denetim firmalarının sorumluluk imzaları alınarak, yapının (%100) seviyesinde tamamlandığında İş bitirme tutanaklarını hazırlamak,

- İş bitirme tutanaklarının tanzimi sonucu, yapıların Sivil Savunma Müdürlüğünün uygunluk yazısının onayı sonrası sigorta ve emlak vergileri bir defaya mahsus olmak üzere ödenen 2 nolu emlak vergisinin ödendiğine dair yazıların tamamlanması sonucu yapı kullanma izni tanziminin sağlanması,

- Ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen ve ruhsatsız inşa edilen yapılara, ilgili yasa çerçevesinde yapı tatil tutanakları düzenlenip, yasal süresi sonunda Belediye Başkanlığı, Belediye Encümenine sunularak yıkım ve para cezası kararlarını aldırarak, konu ile ilgili yasal yazışmaları takip etmek,

- İmar yasası gereği yıkım kararı alınan yapıların alt yapı tesislerinden faydalandırılmaması hususunda ilgili kurumlara bilgi aktarılması ve yıkım ihalesi kapsamında değerlendirilmesinin sağlanması,

- Yasal işlemleri tamamlanan ancak işgal edilen yapıların işgalden arındırılması hususunda Zabıta Müdürlüğünden talepte bulunmak,

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 11. maddesi kapsamında teknik destek alınarak yapılan yıkımlarda katılım sağlama işlemlerin takibini yapmak,

- Yıkım ihalesi kapsamında bulunan yapıların yıkımı esnasında ilgili kurumlara bilgi aktarılarak güvenlik, sağlık, alt yapı tesislerinin iptali ve diğer hususlarda organizenin sağlanması,

- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arsa ve arazilerde veya özel-tüzel kişilere ait alanlarda izinsiz inşa edilen yapıların tespitinin yapılarak 775 sayılı yasanın ilgili maddelerinin uygulanması konusunda Zabıta Müdürlüğü ile ortak çalışmaları yapmak,

- Yapı ilgilileri tarafından yıkılmak istenen yapılara yıkım ruhsatı tanzim etmek,

- İlçe sınırları içerisinde bulunan ve yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların tetkiki ve tebliğlerinin takibi ve 3194 sayılı yasanın 39. maddesine göre Encümen Kararı alınarak tehlikeli yapıların yıkımını sağlamak,

- Mevcut yapı stokunun afet bölgelerinde yapılacak yapı yönetmeliği statüsünde yer almasını sağlamak amacı ile güçlendirme ruhsatlarını tanzim etmek, ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmasına müteakip yapı kullanım izni tanzim etmek,

- Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yürütmek,

- Mahkemelerden talep edilen proje bilgilerinin veya uygulamanın yerinde tetkik edilerek ilgili mahkemelere rapor olarak aktarılmasını sağlamak, ayrıca; Hukuk İşleri Müdürlüğünden talep edilen geniş kapsamlı teknik görüşlerin hazırlanarak ilgili müdürlüğün savunma kriterlerine katkı sağlamak,

- Müdürlüğümüze direkt olarak iletilen dilekçeler, Halkla İlişkiler ve Beyaz Masa tarafından iletilen yazılı form ve e-mail iletilerinin değerlendirmesinin yapılarak yasal işlemlerini yürütmek ve çözümlerini üretmek,

- Mevcut yapıların güzel görünümünü oluşturarak yapılar arasında uyum sağlamak amacı ile dış cephe iyileştirme programlarının hazırlanması, gerekli tebligatların hazırlanması ve etaplar halinde hayata geçirilmesinin sağlanması,

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından oluşturulan komisyonlara üye olarak katılım sağlamak,

- Deprem, yangın, su baskını yer kayması( heyelan) gibi afetlerde, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler yapılacak yardımlara dair kanun gereği ve 5216 sayılı yasa gereği yasal işlemlerin başlatılarak gerekli koordinasyonun sağlanması, çalışmaların sonuçlandırılması ile ilgili gerekli katkının sağlanması,

- Yapı denetim ve ruhsat bürosu işlemlerine uygun olarak arşiv ortamı oluşturmak ve yapılan tüm işlemleri bilgisayar ortamında bulundurmak,

- İmar kalem şefliği çalışma disiplini içerisinde tüm yazışmaların, yapı ruhsatlarının, yapı kullanma izin belgelerinin, yıkım ruhsatlarının, encümen kararlarının, mühendis, mimar ve müteahhit kayıtlarının alınarak çalışmaların bir düzen içinde yürütülmesini sağlamak.

Harita ve kamulaştırma ile ilgili görevleri

- İmar planı yapımına altlık teşkil eden; halihazır durumu sürekli güncelleştirilen ve kadastral sınır ve numaralarının işlendiği haritaları üretmek, ürettirmek ve sayısal ortamda da arşivlenmesini sağlamak; talep halinde sayısal veya yazılı ortamda çoğaltmak, bununla ilgili ozalit hane ve arşiv gibi birimlerin sevk ve idaresini sağlamak,

- İmar planı kararlarına uygun olarak, gerekli görülen hallerde ilgili yasalar, yönetmelikler çerçevesinde arazi ve arsa düzenlemeleri yapmak ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sonunda uygulamanın şuyulandırma cetvellerine uygun olarak tapu tescillerini gerçekleştirmek,

- İmar planı, plan notları veya ilgili yönetmelikler çevresinde parsellerin ifraz ve tevhit işlemlerini yapmak,

- İmar programına uygun olarak ilgili yasa ve yönetmeliklerinde belirtildiği şeklinde kamulaştırma işlemlerini yapmak,

- İmar planına uygun olarak düzenlenen imar durumuna istinaden, inşaat alanlarına istikamet rölevesi, kot-kesit, yol çalışmalarında siyah kot tespitleri, gerektiğinde kontr-gabari ölçümleri yapmak,

- Hazine tarafından belediyeye aktarılması gereken ancak aktarılmayan ya da Büyükşehir Belediyesi ve hazine tarafından ortaklaşa sahip olunan taşınmaz malların, gerçek değerlerinin saptanarak devrinin belediyemiz adına sağlanması,

- Belediyemiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ilçemiz hudutları içinde dökümünün tutulması ve bu dökümün sürekli güncelleştirilmesi,

- Yeni açılmış veya isimsiz sokakların tespitini yapmak ve isim verilmesi hususunda Belediye Meclisine öneri sunmak,

- Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü ile ortaklaşa numarataj işlemlerini yürütmek, binaların dış kapı numaralarını belirlemek, ilgililere numarataj yazısı vermek; cadde-sokak isim levhası olamayan yerler ile bina dış kapı numarası olmayan binalara numara plakaları yerleştirme çalışmalarını yürütmek.