Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz; Gelir, Gider ve Strateji Geliştirme olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Örgütsel yapımız, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde şekillendirilmiştir. Gelir bölümümüz, tahakkuk ve tahsilat servisinden oluşurken, Gider bölümümüz, bütçe ve kesin hesap, gider takip ve ödeme servislerinden oluşmaktadır. Strateji geliştirme bölümümüz ise, stratejik planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri servisi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Müdürlüğümüzün başlıca görevleri şunlardır:

- Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemek, yıllık bütçe, kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak, ödeme için verilen avans ve kredilerin düzenlemesini yapmak,

- Avans ve kredi olarak satın alınması talep edilen mal veya hizmetin 5393 sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasalara uygunluğunun takip ve tetkik edilmesini, uygun olanların işleme alınmasını, eksik ve hatalı olanların tespit edilip ilgili birim nezdinde gereğinin yapılmasını sağlamak,

- Talep edilen avans ve kredilerin ilgili yasaların ve genel bütçe uygulama talimatının öngördüğü doğrultuda çek veya mutemet adına hesap açılması için gerekli işlemlerin tamamlanmasını ve defter kayıtlarına alınmasını sağlamak,

- Avans verilen birimlerin ve kişilerin mal-hizmet satın alınmasını takiben harcama belgelerinin, usulüne uygun harcanıp harcanmadığının kontrol edilmesini sağlamak,

- Yasal süresince kapanmayan avans ve kredilere yasanın öngördüğü gerekli işlemlerin yapılmasını, avans ve kredilerin yasal süresinde kapatılmasını sağlamak,

- Belediyeye mal ve hizmet sağlayan özel ve tüzel kişilere yapılacak ödemeler için harcama yapan kuruluşça hazırlanan tahakkuk belgesini ve bağlı evrakların yasal uygunluk açısından gözden geçirilmesini ve harcama öncesi verilen taahhüt kaydı sınırları içinde kalıp kalınmadığının kontrol edilmesini sağlamak,

- Uygun bulunanlar için ödeneklerle ilgili ödeme emri düzenlemesini ve emrin yetkili kişilerce onaylanmasını sağlamak,

- Hak sahiplerine çek düzenlenmesini ve ilgilisine teslim edilmesini sağlamak,

- Kişilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeni ile belediyedeki hak edişleri üzerine konan hacizlerle ilgili icra işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

- Belediyeye sağlanan mal ve hizmetlerle ilgili olarak özel ve tüzel kişilere yapılması gereken ve kesinleşmiş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle hak sahiplerine ödenemeyen giderlerin bütçe emaneti hesabına alınarak, ilgili defterine kayıt edilmesini sağlamak,

- İhale nedeni ile ilgililerden alınan geçici ve kesin teminatların emanet hesaplara alınarak, emanet defterlerine kayıt edilmesini sağlamak,

- Personelin Emekli Sandığı'ndan aldığı ikrazlar ile Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu'na yapılacak ödemeleri (bağlı olduğu sendikaya ödemek üzere kesilen lojman kiraları, icra işlemleri) nedeni ile bordrolarından yapılan kesintilerin emanet hesaplara alınarak, emanet defterine kayıt edilmesini sağlamak,

- Emanet hesaplara alınan paraların zamanı geldiğinde hak sahiplerine ödenmesini veya ödeme planına bağlanmasını sağlamak,

- Hak sahiplerine ödenen ödeme evraklarındaki KDV, DV, GV, KDV Tevkifatı diğer vergi, karar pulu, vb. kesintilerin emanet hesaplarına alınıp ilgili defterlerin tutularak, beyannamelerin doldurulmasını ve vergi dairelerine tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenmesini sağlamak,

- Müdürlüklerle işbirliği içinde belediyenin bütçe taslağının hazırlanmasını, müdürlüklerin bütçe tekliflerinin birleştirilip incelenmesini sağlamak, bütçenin yasal süresinde Başkanlık Makamına sunulmasını koordine etmek,

- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince belediye birimlerince hazırlanan ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programını hazırlayıp, bütçe tasarısı ile birlikte üst yöneticiye sunmak,

- Performans esaslı analitik bütçe uygulamasının geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını koordine etmek,

- Müdürlüklerin harcamalarla ilgili talepleri için "harcama taahhüt" kaydı verilmesini, müdürlüklerin ödeneklerinden yapılan harcamaların izlenmesini ve raporlanmasını (aylık ve yıllık hesap cetvelinin düzenlenmesini) sağlamak,

- Gelir ve gider kesin hesabı işlemlerinin yapılmasını ve yılsonu hesapları ile yönetim dönemi hesaplarının çıkarılmasını sağlamak,

- Belediyenin bankalardaki hesaplarına yapılan giriş ve çıkışların izlenmesini, bu hesapların müdürlük muhasebe kayıtları ve banka defteri ile uygunluğunun karşılaştırılmasını ve varsa farklılıkların nedenlerinin araştırılmasını organize etmek,

- Belediye personeline ait ücret, maaş, tazminat, ödenek, ikramiye, fark, sosyal yardımları ve yasalar, yönetmelikler, sözleşmeler, kararlar ile sağlanan diğer hakların ve bunlardan yapılacak kesintilerin, yasal mevzuata uygun olarak süresinde hesaplanmasını; tetkiklerini yaparak, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin öngördüğü şekilde işlem fişlerinin ve ödeme emirlerinin düzenlenmesini ve tek düzen muhasebe hesaplarına alınmasını koordine etmek,

- Tasarrufu teşvik kesintilerinin, nemalarının hesaplanmasını; özel gider indirimi işlemlerinin yapılmasını ve hesaplanmasını; kontrollerini ve ödenmelerini organize etmek,

- Yasal ve özel kesintilere ait liste, bildirge ve bordroların hazırlanmasını, süresi içinde ödenmek üzere muhasebe birimine gönderilmesini sağlamak,

- SSK dönem sonu, Emekli Sandığı, Kefalet Sandığı, yılsonu işlemlerinin yapılmasını, kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlamak,

- Personelin maaş defteri ve dosyalarının düzenli tutulmasını sağlamak.

- Asker ailelerinin başvurularının değerlendirilmesini, gerekli yazışmalar yapılarak, encümene havalesini sağlamak, karar sonucunda, asker aile yardımının hesaplanması ve ödeme işlemlerini yapmak,

- Satın alınan ürün ve hizmetlere ait faturaların ilgili firmaya ödemesini koordine etmek,

- Sayıştay Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin teftişleri sonucu çıkarılan kişi borçlarını Belediye Meclisine havale ettirmek, ilgililerinden tahsilini sağlamak,

- Kesin hesabı ve mali yıl bütçesini süresi içerisinde meclise havale ettirmek,

- Belediyenin politikasına uygun olarak bölüm hedeflerini belirlemek, takip ve koordine etmek, bölümü ile ilgili yatırım planlarını ve bütçeyi hazırlayarak onaya sunmak ve gerçekleşmesini takip etmek