Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

5393 sayılı kanuna göre ve 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş olan Plan ve Proje Müdürlüğü, farklı ölçekte ve içerikte projeler üretip, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlar.
Müdürlüğümüzün başlıca görevleri şunlardır:

- Tuzla İlçesinin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projelerin ve proje önceliklerinin belirlenmesi,

- İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımların planlanması, yatırım önceliklerinin belirlenmesi, gerekli projelerin hazırlanması veya hazırlattırılması. Bu görevlerin yerine getirilmesi için proje gereği imalat ihalelerinin yapılması, proje yapım ve imalat ihalelerinin yürütülmesi ve tüm onay işlemlerinin tamamlanması,

- Tuzla Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan tüm mahalle, meydan, cadde ve sokaklarda Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması,

- Açık ya da kapalı tüm kentsel hizmet elemanları (ATM , reklam panosu, işaret levhaları , vb.) ile ilgili değerlendirmelerin yapılması, yerlerinin belirlenmesi,

- Kentsel kurumsal alanlar dışında kalan ve özel mülkiyete ait alanlarda bulunan, ilan ve reklam tabelalarının ve ölçülerinin, bina cephelerinin niteliklerinin belirlenmesi,

- Tuzla ilçe sınırlarındaki eski eser envanterinin ve tipolojisinin çıkartılması, sit alanı ilan edilen bölgelerde Koruma -maçlı İmar Planı altlıklarının ve plan önerilerinin hazırlanması veya hazırlattırılması,

- Tarihsel çevrenin ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı eserlerin korunması amacı ile alt ölçekli uygulama planlarının ve kentsel tasarım rehberlerinin, gerektiğinde bu amaçla ilgili uygulama programlarının yapılması veya yaptırılması,

- Sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması, uygulamasının yapılması veya yaptırılması,

- Kamu ya da özel mülkiyete ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili projelerin yapılması veya yaptırılması, uygulamanın sağlanması,

- Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme işlerinin yapılması veya yaptırılması, görev alanı ile ilgili dokümanların yazılı ve basılı yayın haline getirilmesi ve arşivlenmesi,

- Müdürlük görevleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, STKlar, özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.