Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanlığına bağlı olup, başkanlık adına belediye birimleri ve faaliyetlerini denetler. Tuzla Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emri ve direktifleri doğrultusunda; Tuzla Belediye Başkanlığına bağlı bütün müdürlük birimlerinde denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmekten ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici denetim sistemini geliştirmekten,müdürlük birimlerinde her türlü inceleme,araştırma,soruşturma ve teftişi yapmak ve sonucunu raporlamakla sorumludur.

Müdürlüğümüzün başlıca görevleri şunlardır; 

- Belediyemizce ifası gereken kamu hizmet ve faaliyetlerini kanun, tüzük, yönetmelik, meclis ve encümen kararları, genelge, hizmet emri ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyip sonuçlarını bildirmek, yanlışlık, noksanlık, yolsuzlukların tespiti, faaliyetlerin rasyonel ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri araştırıp belirtmek,

- Tüm birim, daire, Müdürlük ve amirliklerin her türlü işlemlerini başkanlık adına tetkik, teftiş ve gerektiğinde soruşturma yapmak ve sonucu bir rapor ile Başkanlığa bildirmek. (Belediye Başkanı, Seçilmiş üyeler hariç) 

- Mevzuat hükümleri çerçevesinde müfettiş, müfettiş yardımcıları ve diğer memurların atanmasını önermek,

- Teftiş Kurulu Müdürlüğünce müfettişlere ait gizli sicil ve dosyalarını tanzim etmek, 

- Belediye birim ve müdürlüklerin yıllık teftiş programlarını hazırlamak, Belediye Başkanının onayından sonra uygulamaya koymak ve cevaplı rapor safhasına getirmek,

- Müfettişlerin çalışma biçimlerinin ve çalışmalarının sürekli olarak denetim altında bulundurmak ve müfettişlere görev vermek,

- Müfettişlerce yapılmış Teftiş, inceleme, soruşturma sonunda hazırlanan raporları esas ve usul bakımından inceleyerek kendi düşünceleriyle birlikte Başkanlığa arz etmek,

- Yapılan Yıllık Denetim Programında teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarını ilgili daire ve birimlerine intikalini sağlamak, bunlar üzerinde alınan sonuçları izlemek ve gerekli yazışmaları yaparak neticelerini Başkanlığa bildirmek,

- Müfettişler kendilerine intikal eden veya bizzat rastladıkları mevzuata aykırı olaylarla ilgililer hakkında soruşturma açılması gerektirir bir durum mevcut olup olmadığının belirlenmesi için hazırlık mahiyetinde tetkikler yaptıktan sonra düzenleyecekleri raporun Teftiş Kurulu Müdürlüğüne sunarak, soruşturma emri verildiği taktirde soruşturmayı yürütmek,

- Müfettişler haklarında soruşturma yapacakları veya soruşturmaya başlamak üzere oldukları memur ve hizmetlilerin soruşturmanın selameti bakımından işten el çektirmelerini teklif etmek,(Zimmete para geçirmek, ihtilas, irtikap ve rüşvet almak gibi 3628 sayılı yasanın kapsamına giren eylemler, evrakta sahtekarlık yapılmışsa soruşturma mevzuu olan suç ağır hapis cezasını gerektirmekte ise; soruşturma suretiyle tespit edilmiş olması lazımdır.)

- 04.12.1999 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile M.M.H.K. Muvakkat yürürlükten kaldırılmış olup bu tarihten sonraki işlemler Belediye idaresinde çalışan Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerin hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan ihbar ve şikayetlerin Belediyenin bağlı bulunduğu Kaymakamlık Makamınca Müfettişlere Ön İncelemeci olarak görev verildiği ve 4483 sayılı Kanununun verdiği yetkilere dayanarak belge, kanıt, delil ve ifadelere dayanarak ön inceleme raporu tanzim etmek,

- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün yıllık faaliyetleri teftiş edilen ana hizmetlerin genel gidişi ile bunların geliştirilmesi için gerekli tedbir ve tavsiyeleri içeren Yıllık Çalışma Raporunu hazırlamak,

- Müfettişlerce teftiş edilen Kamu Görevlileri hakkındaki raporları tanzim etmek, ilgililerin gizli sicil dosyalarında saklamak,

- Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak ve rapor tanzim etmek.