Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımı

z09.09.2014

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü; 5018 Mali denetim Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununa tabidir.  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Meclisimizin 05.01.2011 tarih ve 05 sayılı almış olduğu Meclis kararı ile kurulmuştur.

KURULUŞ AMACI

Müdürlüğümüz; Tuzla halkına, Tuzlayı ziyaret eden vatandaşlarımıza, dernek vakıf ve benzeri kuruluşlara ve Tuzla Belediyesi çalışanlarına huzurlu bir ortamda kaliteli ve ucuz her türlü yeme ve içme hizmeti sunmak;

İlçemizde ikamet eden, gerektiğinde ise tüm ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımı hizmeti sunmak;

Her türlü Nikâh, Kültür, Sanat, Eğitim, Organizasyon için mekân hizmeti ve nikâh akid işlemleri hizmeti sunmak amacı ile kurulmuştur.

FAALİYET ALANLARI

a)AŞEVİ:

İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hazırlanması, dağıtımı hizmetlerini yürütmek. Belediye mücavir alanımız içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde yardıma muhtaç dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan kişi/kişiler ve ailelere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak sıcak yemek ve gıda yardımı gibi sosyal hizmetlerin yürütüldüğü Aşevi yardım hizmetlerini kapsar. 

a-1) Aşevinin İşletilmesi: İşletme İştirakler Müdürlüğüne bağlı olarak işletilir. İlçemizde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza Belediyemiz imkânları ölçüsünde günlük sıcak yemek ve ihtiyaca göre kuru gıda yardım paketi hizmeti sunulur. Bu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli altyapı araç, gereç ve yeterli personel bulundurulur. Personelden kamu yöneticisi olmaya durumu en uygun olan Aşevi Sorumlusu olarak görevlendirilir.

a-2) Aşevinden Yararlanma Esasları: Aşevinden yapılan her türlü yardım karşılıksızdır. Daha önce komisyonca belirlenmiş, muhtaç, kimsesiz, engelli kişiler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aileleri faydalanır.

Aşevi hizmetlerinden faydalanmaya durumu uygun olmadığı halde yanıltıcı bilgi ve belgelerle hizmet alanların anlaşılması üzerine ilgilileri hakkında yasal işlem yapılır.

a-3)  Aşevi İhtiyaçlarının karşılanması (Bütçesi): Aşevi hizmetlerinin yürütülebilmesi için her yıl Belediye bütçesinin imkânları ölçüsünde ödenek ayrılır. 

a-4)  Satınalma, Kabul ve Dağıtım İşleri: Aşevi ihtiyaçları 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yolu ile tedarik edilir. Muayene ve kabul işlemleri 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa uygun olarak depolama ve Ayniyat işlemleri genel hükümlerine göre yürütülür.  Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız, kamu, kurum, Vakıf, Dernek ve bunların uzantıları, Özel ve Tüzel kişiler tarafından bağış edilen her türlü yardım tutanakla alınır. İhtiyaçlı olan ailelere sıcak yemek ve ya gıda paketi olarak ilgililere tutanakla dağıtımı yapılır.   

a-5)  İstenilen Belgeler: Dilekçe ve gerektiğinde diğer makam ve kişilerden alınan bilgi ve belgeler.

a-6)  Kayıt İşlemleri: Aşevi sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı ve takibi esastır. Yardımda bulunan kişiler ve yardım alan kişilere ait kişisel nitelikteki bilgiler gizli dosyalarda saklanır ve her gelişme kaydedilir.

a-7)  İhtiyaç Sahiplerinin Tespiti:  İhtiyaç sahiplerinin yazılı beyanları, Mahalle Muhtarlarının, Camii ve Din görevlilerinin, Vakıf ve Dernek Yöneticilerinin beyanlarına göre Belediye Başkanı veya uygun gördüğü Başkan Yardımcısı veya Müdürlüğün görevlendirmesi yolu ile oluşturulan komisyon tarafında tespit edilen ve yukarıda belirtilen kaynaklardan gelen beyanların incelenerek komisyon tarafından uygun görülenlerin ilgili Makamdan uygunluk görüşü alınarak hizmet verilmeye başlanır.  

b) SOSYAL TESİSLER 

b-1) Tesislerden yararlanacak personel aşağıda gösterilmiştir.

Eski ve hala görevli Belediye Başkanları ile eşleri, bakmakla mükellef oldukları aile fertleri,

Tuzla Belediyesi personeli ile eşleri, bakmakla mükellef oldukları aile fertleri,

Belediye Başkanlığından emekliye ayrılmışlar ile vefat edenlerin eşleri ve bakmakla mükellef oldukları aile fertleri,

İstanbul’da yaşayan belde sakinleri,

İlçe Belediye Başkanlıklarında çalışan personel.

Görevli veya izinli olarak seyahat, tedavi ve dinlenme amacıyla tesislere gelenin yeme içme ile birlikte boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak için; sosyal ve eğitici her türlü hizmeti verebilecek imkânlar hazırlanır.(resmi ve özel toplantılar, nişan, düğün merasimleri, ziyafetler, moral eğlence günleri ve geziler vb.)

b-2) Tesislerden Yararlanma Ücretleri:

  Tesislerde yemekler menü ve serbest olarak çıkarılır. Ücretler görevli birimin teklifiyle Başkanlık Makamı oluru ile Belediye Meclisince tespit edilir. Ziyafetler için özel menü ve ücret tespiti yapılır.

b-3) İndirim:

Tesislerden yararlanacak personellere uygulanacak ücret indirim oranı görevli birimin teklifiyle Başkanlık Makamı onayı ile Belediye Meclisince belirlenir.

c) NİKÂH SARAYI

c-1) Organizasyon İşlemleri

Her türlü nikâh, toplantı, seminer, sergi, konferans vb. organizasyonlar için salonların kullanımına hazır bulundurulması işlemlerinin yürütülmesi;

c-2) Nikâh İşlemleri:

Nikâh akid işlemlerinin hazırlanması aşamasında resmi kurumlarla iş ve işlemlerin yürütülmesi ve nikâh kıyma işlemlerini yürütmek;

d) SEMT KONAKLARI:

   İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her türlü Belediye hizmetlerinden mahallinde faydalanabilmesi, okuma-yazma, takı, yabancı dil vb. eğitimlerin sunulabilmesi için mekân hizmetlerini yürütmek;

e) KÜLTÜR MERKEZLERİ:

  İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültür, sanat etkinlikleri; gençlerimizin eğitim ve kültür faaliyetlerinde kullanabilecekleri mekânlara ait gerekli hizmetleri yürütmek;

f) İSTİFADE SÜRELERİ

Yemek, içmek ve dinlenme amacıyla kullanılan tesislerin ne kadar zaman kullanılacağına 6.maddedeki yararlanacaklar arasında istifade yüzde oranını belirlemeye, gerektiğinde müracaatların değerlendirilmesi ve yönetim ile ilgili prensipler koymaya, Başkanlık Makamının onayına sunulmak kaydıyla İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İşletmeler Birimi yetkilidir.