Duyurular

Duyurular

İlan Reklam Vergisi

z24.01.2022

İLAN - REKLAM VERGİSİ 

İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?   

  • Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. 
  • Tuzla Belediyesi yetki alanındaki ara arterlerde reklamı olan İlan Reklam Vergisini vermekle yükümlü mükelleflerimiz Belediyemizin Tahakkuk servisine başvurarak beyannamelerini verebilirler.
  • İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

İlan Reklam Vergisi hangi dönemlerde beyan edilir ve ödenir?   

  • İlan Reklam Vergisi Beyan Dönemi her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasındadır.
  • Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir.
  • İlan ve reklam işinin bu işi mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise; ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’inci günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

Mükellefler bütün ilan reklam uygulamalarında izin alma mecburiyetinde midir?

  • Tuzla Belediyesi yetki alanındaki ara arterlerde reklamı olan Mükellefler her türlü reklam unsurunu gerçekleştirmeden önce mutlaka izin almaları gerekmektedir.

İlan Reklam Vergisi beyannamesi verilmez ise cezai yaptırım ne olur?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu istinaden, Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yoklama fişi düzenlenerek verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.


Başvuru için tıklayınız