İlgili Dökümanlar

İlgili Dökümanlar

İlgili Dökümanlar

z21.07.2014

T.C.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1 

 Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.   

Kapsam
MADDE 2 

Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Hukuki Dayanak
MADDE 3 

 Tuzla Belediye Meclisinin 5 Temmuz 2006 tarih 2006/58 sayılı meclis kararı ile kurulmuş olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 

 Bu yönetmelikte geçen; 

1)      Belediye: Tuzla Belediyesini,

2)      Başkan: Tuzla Belediye Başkanını,

3)      Başkan Yardımcısı: Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısını,

4)      Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü

5)      Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü veya Müdür Vekilini,

6)      Şef: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefini,

7)      Eğitim Sorumlusu: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ile ilgili dış birimlerin sorumlusunu,

8)      Spor Sorumlusu: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Spor ile ilgili tesislerin sorumlusunu,

9)      Koordinatör; Bilgi Evleri, Açem ve Tuzgem koordinatörlerini,

10)  Personel: Müdür, Şef, Sorumlu tanımı dışında kalan; birim memur, işçi ve şirket çalışanlarını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat 

Teşkilat
MADDE 5 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı;

 1. 1.      Müdür; Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personeller Müdüre bağlı olarak faaliyet gösterir.  

    1.1.Kültür Şefi; Müdüre bağlı olarak faaliyet gösterir. 

1.1.1.           Yazı İşleri (Kalem)

1.1.2.           İhale İşleri

1.1.3.           Etkinlik Sorumlusu 

1.1.3.1 Tuzla Sahil Sahnesi Sorumlusu

1.1.3.2 Şifa Gençlik Merkezi Sorumlusu

1.1.3.3 Tuzla Sanat Galerisi sorumlusu

Etkinlik sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir. 

1.1.4.           Reklam-Tanıtım İşleri

1.1.5.           Ar-ge Dış İlişkiler

1.1.6.           İdari İşler 

Şefe bağlı olarak faaliyet gösterir.     

      1.2. Eğitim Sorumlusu Müdüre bağlı olarak faaliyet gösterir. 

                 1.2.1. Anne Çocuk Eğitim Merkezleri (AÇEM) Koordinatörü,

                 1.2.2. Bilgi Evleri Koordinatörü,

                 1.2.3. Tuzla Gençlik Merkezi Koordinatörü,

                 1.2.4. Gemi Gençlik Merkezi Sorumlusu,

                 1.2.5. Şifa Fitness Salonu Sorumlusu,

                 1.2.6. İnternet Evi Sorumlusu,

                 1.2.7. Dijital Kütüphane Sorumlusu,

                 1.2.8. Şelale Park Bay-Bayan Havuzları Sorumlusu 

             Sorumluya bağlı olarak faaliyet gösterir. 

           1.3. Spor Sorumlusu 

                  1.3.1. Spor Okulu Antrenörler 

              Sorumluya bağlı olarak faaliyet gösterir.       

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6 

1)      Kültürel ve Sosyal alanlarda Belediye Başkanlığını temsil etmek.

2)      İlçemizde eğitim, kültür, sanat ve estetik bilincini geliştirmek.

3)      Kültürel zenginliklerimizin korunup geliştirilmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunmak.

4)      Her türlü Eğitim, Kültürel Etkinlik ile Sosyal faaliyetlerin uygulanış biçimlerini belirlemek ve gerçekleştirmek.

5)      Milli ve Dini Bayramları ve önemli günleri takip etmek ve içeriklerine uygun etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak.

6)      Eğitici ve öğretici konularda seminer, sohbet, söyleşi ve konferanslar düzenlemek.

7)      Kültür, sanat ve sosyal alanlarda diğer resmi ve özel kuruluşlarla, ilgili sivil toplum örgütleriyle iletişim kurarak ortak projeler gerçekleştirmek.

8)      Çeşitli konularda yarışmalar düzenlemek.

9)      Çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatrolar, geziler düzenlemek.

10)  Konserler ve özel etkinlikler düzenlemek.

11)  İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak.

12)  Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.

13)  Çeşitli konularda sergiler düzenlemek.

14)  Düzenlenecek etkinliklerle ilgili reklam, tanıtım vb. duyurularını yapmak.

15)  İlçe halkına çeşitli konularda eğitimler vermek.

16)  Sportif faaliyetler düzenlemek.

17)  Gerçekleştirilen programların denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi için önlem almak.

18)  Günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak. 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7        

1)      Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2)      Müdür; bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

3)      Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

4)      Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5)      Personeli arasında yazılı veya sözlü görev dağılımı yapar.

6)      Müdürlüğün harcama yetkilisi, Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup başarı ve performans değerlendirmesi yapar.

7)      Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8)      Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren dış birimlerin çalışmalarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sorumluları aracılığıyla kontrol eder.

9)      Başkan ve Başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir

10)  Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma

yetkisine sahiptir.

11)  Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve

yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir.

12)  Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir.

13)    Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir.

14)   Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.

15)    Sorumlu olduğu tüm personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme Yetkisine sahiptir.

16)  Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, tayin şartlarına haiz personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve Başkanlık onayına sunma yetkisine sahiptir.

17)  Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.  

Kültür Şefi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8 

1)      Müdürüne, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

2)      Müdürlüğün; yazı işleri, ihale işleri, kültürel ve sosyal etkinlikler, reklam-tanıtım, ar-ge dış ilişkiler, idari işler bölümlerinin işleyişi için gerekli görev dağılımını belirler ve çalışmaların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını koordine eder.

3)      Müdürün olmadığı durumlarda, Müdürün onayı ile temsil yetkisine sahiptir.      

Eğitim Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9

1)   Müdürüne, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

2)    Faaliyet alanında yer alan, Anne Çocuk Eğitim Merkezleri, Bilgi Evleri, Tuzla Gençlik Merkezi, Gemi Gençlik Merkezi, Şifa Fitness Salonu, İnternet Evi, Dijital Kütüphane ve Şelale Park Bay-Bayan Havuzlarının işleyişi ile ilgili gerekli görevlendirmeleri, müdürün onayı ile, yapmak. 

3)    Müdürlüğün Eğitim etkinlikleri kapsamında kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren dış birimlerde ihtiyaç doğrultusunda verilecek eğitimleri belirler ve uygulama aşamalarını takip eder.

4)   Eğitim, Öğretim ve verimliliğin artırılması için gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçların değerlendirilmesini sağlar.

5)    Gençlik Merkezi, Bilgi Evleri, Anne Çocuk Eğitim Merkezleri, Halk Oyunları ve kendisine bağlı faaliyet gösteren diğer dış birimlerle ilgili faydalı etkinlik ve eğitimlerin organize edilip edilmediğini kontrol eder, Müdürün onayı doğrultusunda farklı fikirleri değerlendirerek uygulamaya koyar.

6)    Kendisine bağlı olarak çalışan personele yönelik toplantılar düzenlemek, koordinatörlerinden uygulama alanları ile ilgili eksiklik, aksaklık, talep ve şikâyetleri dinlemek, faaliyet raporlarını almak ve bu geribildirimleri Müdürüne iletmek.

7)    Kendisine bağlı dış birimleri ziyaret ederek aksaklıkları yerinde tespit ederek oluşabilecek tehditlere karşı önlem alır.

8)    Müdür, Başkan Yardımcısı ve Başkan tarafından verilen diğer işleri yerine getirir.

9)    Müdürün olmadığı durumlarda, Müdürün onayı ile temsil yetkisine sahiptir

Spor Okulu Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11 

1)  Müdürüne, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

2) Ruhen ve bedenen sağlıklı, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini seven bir gençlik yetiştirmek amacıyla Tuzla halkına sağlıklı yaşam için sportif faaliyetler düzenlenmesini sağlamak.

3) Lisanslı sporcu olabilecek kabiliyetteki çocuk ve gençlerin doğru yönlendirilmesini sağlayacak şekilde eğiterek, onları müsabakalara hazırlamak.

4)  Güreş, Futbol, Taekwondo, Kick Boks, Mhai Thai gibi spor dallarında eğitimlerin verilmesi için gerekli görev dağılımını yaparak spor okulu personelini koordine etmek.

5)  İlçede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, bu talepleri müdürlüğe rapor etmek.

6)  Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak.

Yazı İşleri (Kalem), İhale İşleri, Etkinlik Sorumlusu (Tuzla Sahil Sahnesi Sorumlusu, Şifa gençlik Merkezi Sorumlusu, Tuzla Sanat Galerisi Sorumlusu), Reklam-Tanıtım İşleri, Ar-ge Dış İlişkiler, İdari İşler Görev Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 12 

1.1.1.  Yazı İşleri (Kalem) 

1)      Müdürün ve Şefin kendilerine tebliğ ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

2)      Müdürlüğe gelen her türlü resmi yazışmanın Müdüre ve Şefe havalesini gerçekleştirir,

3)      Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır ve kaydeder.

4)      Müdürlük adına tüm resmi yazışmaları hazırlar.

5)      Gelen-giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, konularına göre tasnif ve dosyalama işlerini yürütür.

6)      Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurur.

7)      Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar ve cevaplandırır. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır. Verilen ek görevleri yerine getirir.

1.1.2.  İhale İşleri 

1)      Müdürün ve Şefin kendilerine tebliğ ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

2)      Müdürlüğün ihale ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

3)      İhale dosyalarının kontrollerini yapar ve dosyanın kapanış işlemlerini gerçekleştirir.

4)      İhale ile ilgili gelen dosyaları alır ve kaydeder,

5)      İhale dosyalarını ve dosya ile ilgili diğer belgelerin kayıt, havale, konularına göre tasnif ve dosyalama işlerini yürütür.

1.1.3.  Etkinlik Sorumlusu 

1)      Müdürün ve Şefin kendilerine vermiş olduğu görev dağılımı ve etkinlik programı çerçevesinde kültürel etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi ve takibini yapmak.

2)      Her türlü Kültürel etkinlik ile Sosyal faaliyetlerin uygulanış biçimlerini belirlemek ve gerçekleştirmek.

3)      Resmi, Milli, Dini Bayramları ve önemli günleri takip etmek ve içeriklerine uygun etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak.

4)      Türk tarih, bilim ve sanat alanlarında tanınmış şahsiyetlerle ilgili ulusal ve uluslar arası tanıtıcı panel, söyleşi, sempozyum, seminer, sohbet ve konferanslar düzenler.

5)      Kültür, sanat ve sosyal alanlarda diğer resmi ve özel kuruluşlarla, ilgili sivil toplum örgütleriyle iletişim kurarak ortak projeler gerçekleştirmek.

6)      Çeşitli konularda ödüllü yarışmalar düzenlemek.

7)      Çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatrolar, sinemalar ve geziler düzenlemek.

8)      Türk sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çocuk Korosu, Gençlik Konserleri ve özel etkinlikler düzenlemek.

9)      İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yaparak kültürler arası etkileşimi sağlayacak etkinlikler düzenlemek.

10)  Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetler ile ilgili anma ve saygı toplantıları düzenlemek.

11)  Yapılmış olan etkinliklerle ilgili verileri saklamak.

12)   Haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak.

1.1.3.1. Tuzla Sahil Sahnesi Sorumlusu 

1)     Etkinlik Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.

2)     Kültür işleri biriminin aylık etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan sinema, tiyatro programlarını gerçekleştirmek.

3)     Sinema salonunun bakımı ile ilgilenerek eksiklikleri tespit etmek ve sorumluya rapor etmek.

1.1.3.2. Şifa Gençlik Merkezi Sorumlusu 

1)     Etkinlik Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.

2)     Gençlik Merkezine gelen vatandaşların karşılanması, ilgili yerlere yönlendirilmesi ve sorunlarının çözümlenmesi konusunda destek olur.

3)     Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleştirilecek programlarla ilgili takvim tutar, Sorumlu ile koordineli bir şekilde çalışarak gerek Müdürlüğün kültür programlarının, gerekse dışarıda yapılan tahsis programlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini koordine eder.

4)     Program sonuçlarını ve bina içerisinde meydana gelebilecek her türlü; ihtiyaç, eksiklik aksaklık, tamirat-tadilat işlerini sorumlusuna rapor etmekle yükümlüdür.

1.1.3.3. Tuzla Sanat Galerisi Sorumlusu 

1)   Etkinlik Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.

2)   Yetenekli sanatçıları destekler ve tanıtmak amacıyla sergiler düzenler.

3)   Halktan ve çevre okulları öğrencilerinden güzel sanatlarla ilgilenenlere ve ayrıca sanatçılara atölyelerinde çalışma imkânları sağlar,

4)   Halkın sergilere katılımını teşvik ederek, estetik ve sanat gelişimine katkıda bulunur.

5)   Yapılacak olan sergilerin hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştirir.

6)   Sanat galerisindeki eksiklikleri tespit eder ve sorumluya rapor eder.

7)   Müdürün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

1.1.4. Reklam-Tanıtım İşleri 

1)      Müdürün ve Şefin kendilerine vermiş olduğu görev dağılımı ve etkinlik programı çerçevesinde kültürel etkinliklerin sorunsuz bir şekilde personele ve halka duyurulmasını sağlar.

2)     Etkinliklerin görsel tasarımlarını hazırlayarak, ilgili yerlere ulaştırır.

3)     Kültürel etkinlikleri sosyal medya üzerinden halka duyurur.

4)     Yıllık faaliyet ve özel etkinlik sunum videolarını hazırlar ve sunum aşamasında destek olur.

5)     Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili görsel verilerin Müdür ve Şefe rapor eder.

6)     Müdürün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür..

1.1.5.      Ar-ge Dış İlişkiler 

1)   Müdürüne ve Şefine bağlı olarak faaliyet gösterir.

2)   Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla, Kültür ve Sanat kurumlarıyla iletişim kurarak işbirliği sağlar.

3)   Bakanlıklar tarafından düzenlenen Kentsel, Ulusal ve Uluslar arası seminer, Panel vb. etkinliklere Müdürün onayı ile Müdürlüğü temsilen katılır.

4)    Müdürlüğe intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanları inceler ve gerekli yerlere ulaştırır.

5)   Belediyemizce yapılan Kültürel ve Sosyal çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine tanıtılması ve sunulmasını sağlar.

6)   Belediyemizin imaj ve prestijini artıracak Kültürel ve Sosyal Projeler hakkında araştırmalar yapmak ve üretmek.

7)   Üretilen Projelerle ilgili Müdürün onayı ile başvurularda bulunarak projenin uygulama süreçlerini takip etmek.

8)   Sonuçları Müdüre rapor etmek.

9)   Müdürün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

1.1.6.      İdari İşler

1)   Müdürüne ve Şefine bağlı olarak faaliyet gösterir.

2)   Ofisin ve dış birimlerin malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve teminini sağlar.

3)   Ofiste ve dış birimlerde meydana gelen eksiklik, aksaklık, tamirat işleri vb. problemleri yerinde tespit eder ve çözümlenebilmesi için gerekli mercilere bildirir.

4)   Müdürlüğü tahsis edilmiş araçların yönlendirilmesi ve her türlü bakımından sorumludur.

5)   Müdürün ve şefin kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

1.2.1.Anne Çocuk Eğitim Merkezleri (AÇEM) Koordinatörü 

 1. Eğitim Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.
 2. AÇEM ile ilgili her türlü iş ve işlemden, idareye karşı sorumlu olacak, Sorumlu tarafından verilen görevleri yerine getirecek ve gerektiğinde Müdürlük tarafından yapılan faaliyetlere destek verecektir.
 3. AÇEM’de hedeflenen hizmetlerin gerçekleştirilmesine uygun sistem oluşturacak, geliştirecek ve uygulanmasına nezaret edecektir.
 4. Faaliyetlerin ve hizmetlerin takibini yapacak; gelişmesini izleyecek, faaliyetlerle ilgili sorunları ve ihtiyaçları idareye bildirecek ve gerektiğinde üst yönetime rapor sunacaktır.
 5. AÇEM’in düzeni ve idaresiyle ilgili koordinasyonu sağlayacak ve Belediye ile iletişimlerini koordine edecektir.
 6. Personelin nerede görev yapacağını sorumlunun bilgisi dâhilinde, Müdürün onayı ile belirleyecek ve gerekli durumlarda yer değişikliği yapabilecektir.

           1.2.2. Bilgi Evleri Koordinatörü 

 1. Eğitim Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.
 2. Bilgi Evleri ile ilgili her türlü iş ve işlemden, idareye karşı sorumlu olacak, Şef tarafından verilen görevleri yerine getirecek ve gerektiğinde Müdürlük tarafından yapılan faaliyetlere destek verecektir.
 3. Bilgi Evlerinde hedeflenen hizmetlerin gerçekleştirilmesine uygun sistem oluşturacak, geliştirecek ve uygulanmasına nezaret edecektir.
 4. Faaliyetlerin ve hizmetlerin takibini yapacak; gelişmesini izleyecek, faaliyetlerle ilgili sorunları ve ihtiyaçları idareye bildirecek ve gerektiğinde üst yönetime rapor sunacaktır.
 5. Bilgi Evlerinin düzeni ve idaresiyle ilgili koordinasyonu sağlayacak ve Belediye ile iletişimlerini koordine edecektir.
 6. Personelin nerede görev yapacağını Müdürün onayı doğrultusunda belirleyecek ve gerekli durumlarda yer değişikliği yapabilecektir.

           1.2.3. Tuzla Gençlik Merkezi Koordinatörü 

 1. Eğitim Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.
 2. Tuzla Gençlik Merkezi ile ilgili her türlü iş ve işlemden, idareye karşı sorumlu olacak, Şef tarafından verilen görevleri yerine getirecek ve gerektiğinde Müdürlük tarafından yapılan faaliyetlere destek verecektir.
 3. Tuzla Gençlik Merkezinde hedeflenen hizmetlerin gerçekleştirilmesine uygun sistem oluşturacak, geliştirecek ve uygulanmasına nezaret edecektir.
 4. Faaliyetlerin ve hizmetlerin takibini yapacak; gelişmesini izleyecek, faaliyetlerle ilgili sorunları ve ihtiyaçları idareye bildirecek ve gerektiğinde üst yönetime rapor sunacaktır.
 5. Tuzla Gençlik Merkezinin düzeni ve idaresiyle ilgili koordinasyonu sağlayacak ve Belediye ile iletişimlerini koordine edecektir.
 6. Personelin nerede görev yapacağını Müdürün onayı doğrultusunda belirleyecek ve gerekli durumlarda yer değişikliği yapabilecektir.

           1.2.4. Gemi Gençlik Merkezi Sorumlusu 

 1. Eğitim Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.
 2. Eğitim Sorumlusu’nun verdiği görevleri yerine getirir.
 3. Gemi Gençlik Merkezinin ihtiyaçlarını, hizmetin gerçekleştirilmesinde eksiklikleri eğitim sorumlusuna bildirir ve takibini yapar
 4. Eğitim Sorumlusunun önceden belirlediği gündem; gün ve saatte Gemi Gençlik Merkezi’nin sorunları ve ihtiyaçları konularında toplantılara katılır ve ilgili personelin katılımını sağlar.
 5. Gemi Gençlik Merkezi’nin çalışmalarının Gemi Gençlik amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır ve takibini yapacak.
 6. Gemi Gençlik Merkezi ve personeli ile ilgili resmi işlemleri takip edecek; özlük dosyalarını tutacak; giriş-çıkış saatlerini kontrol edecek, dilekçe vb. belgeleri Tuzla Gençlik Merkezi Koordinatörüne ulaştıracak ve takip eder.
 7. Zemin ve şartlara göre eğitim faaliyetlerini yönlendirir; faaliyetlerin devamını ve sürekliliğini sağlar.
 8. Çevre okulların müdür, öğretmen ve yetkilileriyle görüşmeler yapar, Gemi Gençlik Merkezi faaliyetlerini aktarır ve istifade edebilecekleri ortamlar hazırlar.
 9. Eğitime gelen çocukların ve gençlerin fiziki, sosyal ve zihinsel gelişimlerine uygun gerekli programları hazırlar.

      10.  Gemi Gençlik Merkezi faaliyet raporlarını, ihtiyaç listelerini vb. diğer evrakları arşivler. 

           1.2.5. Şifa Fitness Salonu Sorumlusu

 1. Eğitim Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.
 2. Şifa Gençlik Merkezine spor yapmak amacıyla gelen hanımların kayıtlarının alınmasında, eğitim programlarının oluşturulmasında ve eğitimlerin verilmesini sağlar.
 3. Fitness ile ilgili ihtiyaç, eksiklik ve aksaklıkları Eğitim Sorumlusuna bildirir.
 4. Sorumlunu verdiği diğer görevleri yerine getirir. 

           1.2.6. İnternet Evi Sorumlusu 

 1. Eğitim Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.
 2. İnternet evinin bakımı, eksiklik-aksaklık ve ihtiyaçlarını eğitim sorumlusuna bildirir.
 3. İnternet Kullanımı ile ilgili gelen çocukları yönlendirir.
 4. Bilgisayarların hasarsız bir şekilde kullanılmasını kontrol eder.
 5. Sorumlunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.

            1.2.7.   Dijital Kütüphane Sorumlusu 

 1. Eğitim Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.
 2. Dijital kütüphane ile Tuzla halkını elektronik kütüphanecilik anlayışı ile tanıştırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapar.
 3. Elektronik ortamda okuma bilincini geliştirecek ve insanları okumaya teşvik edecek etkinlikler düzenler.
 4. Kütüphane içerisindeki tabletlerin zararsız bir şekilde kullanılmasını kontrol eder.
 5. Eksiklik ve aksaklıkları sorumluya rapor eder.
 6. Sorumlunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.

            1.2.8. Şelale Park Bay-Bayan Havuzları Sorumlusu 

 1. Eğitim Sorumlusuna bağlı olarak faaliyet gösterir.
 2. Yüzme havuzlarının bakımı, teknik işler, yapım, kontrol ile ilgili esas ve şartlara uygun olarak işletilmesinden ve sonuçların raporlanmasından sorumludur.
 3. Eksiklik, aksaklık ve diğer ihtiyaçları belirleyerek, eğitim sorumlusuna bildirir.
 4. Eğitim Sorumlusu tarafından düzenlenen toplantılara katılır.
 5. Sorumlu tarafından verilen diğer işleri yerine getirir.      

            1.3.1.  Spor Okulu Antrenörler 

 1. Sorumlunun yapmış olduğu görev dağılımına uygun olarak faaliyetleri gerçekleştirir ve rapor eder.
 2. Sportif faaliyetlerle ilgili eğitimlerin ve kursların planlanmasını sağlar.
 3. Eğitimlerle ilgili müracaatları alır ve kursların açılmasını sağlar.
 4. Düzenlenecek eğitimler neticesinde katılım sertifikalarını düzenler,
 5. Başarılı olan kursiyerlerin resmi Spor Müsabakalarına katılımlarını sağlar.
 6. Milli sporcularımızın katılacağı şampiyonalarda belirli derecelerde ödül almalarını sağlayacak şekilde eğitir.                                    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon 

Görev ve Hizmetlerin İcrası
MADDE 13 

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak elektronik belge sisteminden kaydı alınarak ilgililerine yönlendirilir.

  b) Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür, Şef  -ve Sorumlular tarafından düzenlenir ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak planlanır.

c) Görevin İcrası: Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personel; kendilerine verilen görev ve hizmetleri, şeflerinden aldıkları görev dağılımı doğrultusunda, yürürlükteki yasa ve yönetmeliğe uygun olarak, gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür. 

İşbirliği ve Koordinasyon
MADDE 14 

a)   Müdürlüğün Birimler Arası İşbirliği ve Koordinasyon 

1)   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür ve Şefler tarafından sağlanır.

2)   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kalemde toplanır, sisteme işlenerek Müdür onayına sunulur.

3)   Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve iletir. İlgili personel Müdür’ den havale edilen evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

4)   Sonuçlanmış evraklar konularına göre tasnif edilerek dosyalanır. 

b)   Diğer Müdürlükler, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

1)    Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür

2)      Kurum dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar; Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği ilgili Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, Sicil ve Disiplin 

Müdürlük İçi Denetim
MADDE 15 

a)  Personel en yakın şef/sorumlusundan başlayarak denetime tabi tutulur.

b)  Müdür; Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelini gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 

Personel Özlük Dosyaları
MADDE 16 

 Müdürlüğün tüm personelinin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmaları ya da kamu hizmeti ile ilişiklerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin Cezaları
MADDE 17 

 Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personel ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 18 

 İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük
MADDE 19 

 Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.