Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün başlıca görevleri; Belediye Başkanlığımızın her türlü kültürel etkinlikleri ile sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmek, kültürel etkinlikleri ile sosyal faaliyetlerin uygulanış biçimlerini belirlemek, şehrimizde kültür, sanat ve estetik bilincini geliştirmek, kültürel zenginliklerimizin korunup geliştirilmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, kentlilere birlikte yaşama ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak, kentlilerde dostluk, dayanışma ve güven duygularını pekiştirmektir. İlçemizin kültürel ve sanatsal anlamda ilerlemesi amacıyla belediyemiz Kültür Merkezlerinde çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerini yürütmek, müdürlüğümüzün başlıca hedefleri arasındadır. Müdürlüğümüz ayrıca gıda ve asker yardımlarını da organize etmektedir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, belediye sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği gibi kültür sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ile kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma, okul öncesi eğitim kurumları açma, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması, ayrıca verilmeyen diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal, mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Müdürlüğümüzün başlıca diğer görevleri şunlardır:

a) Kültürel hizmetler

- Belde halkına, özgür okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak için, belde kitaplıkları, okuma salonları ve gezici kitaplıklar oluşturmak,

- Kitap fuarı düzenlemek,

- Kitap toplamak ve okullara dağıtmak,

- Folklor ekibi oluşturmak/gösteri yapmak,

- Folklar festivalleri düzenlemek,

- Orkestra kurmak/konser vermek,

- Tiyatro çalışmaları yapmak,

- Müzik, karikatür gibi güzel sanatları desteklemek,

- Festivaller ve şenlikler düzenlemek,

- Tarihi eserleri, doğal zenginlikleri korumak, geliştirmek, tanıtmak, gibi kültürel ve turizm içerikli çalışma programları çerçevesindeki işlevleri yapmak

- Önemli günleri takip eder.

- Kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesi için çalışır.

- Sergi salonundan ve arşivden sorumludur, dergi, broşür, kitap, afiş vb. yayınları hazırlar.

- Sergiler, konserler, tiyatrolar, ulusal ve uluslararası şenlik, yarışmalar, etkinlikler ile yurtiçi yurtdışı geziler düzenler.

- Kültür, sanat, turizm ve sosyal işler alanda diğer resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla ve de ilgili kişilerle, sivil toplum örgütleriyle iletişim kurarak, ortak katılım ve projeler geliştirir.

- Asker aile yardım maaşı talepleri incelenip uygun olanların encümene havale edilerek gerekli yardımın yapılmasını sağlamak,

- Evlenmek isteyenlerin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, aile cüzdanı düzenleyip vermek,


b) Sosyal hizmetler

- Psikolojik danışma hizmetleri vermek,

- İlaç toplamak,

- Halk sağlığı eğitimi yapmak,

- Ana ve baba okulu açmak,

- Kadınların ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunmak amacıyla ev ekonomisi amaçlı el işi ürünleri için satış sergileri düzenlemek,

- Okuma-yazma kursları açmak,

- İlköğretim öğrencileri ve kamu yararına çalışma yapan dernekler için çevre gezileri düzenlemek,

- Temizlik kampanyası açmak,

- Belediye çalışmaları ile ilgili olarak halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında bulunmak,

- Çocuk yetiştirme yöntemleri konusunda eğitim vermek,

- Belediyenin halk nezdindeki imaj ve saygınlığının saptanması için anket yapmak,

- Tüketiciyi bilinçlendirme toplantıları çalışmaları yapmak,

- Emeklilerin sorunlarıyla ilgilenmek,

- İşsizlere iş bulmaları konusunda yardımcı olmak,

- El sanatları, beceri kazandırma, meslek öğretmeye ilişkin kurslar düzenlemek,

- Mahalle kültür merkez binaları oluşturmak ve bu kültür merkezlerinde çocuklar, gençler ve yaşlılar için sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitimsel etkinlikler gerçekleştirmek,

- Yoksul ve muhtaç aileler ile asker ailelerine gıda yardımı yapmak,

- Beldedeki eğitim kurumlarına, olanaklar ölçüsünde kırtasiye, eğitim araç-gereç, yapım-boya malzemeleri gibi yardım ve katkıda bulunmak,

- İhtiyacı olan ilköğretim çağındaki çocuklara süt dağıtmak,

- Sosyal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı çağımıza uygun gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak,

- İlimizde düzenlenen ya da ilimize gelen sağlık, sosyal kültürel içerikli işlevlere destek sağlamak,

- Belde halkının çağdaş uygar bir yapıya kavuşması için, olanaklar zorlanarak, birçok sosyal işlevleri hayata geçirmek,

- Kimsesiz çocuklar için merkez kurmak; yaşlılar evi, düşkünler evi kurma; çocukları korumak, gözetmek; fakirlere, öksüzlere yardım etmek; kadınları korumak; dilenciliği önlemek; muhtaç asker ailelerine yardım etmek.

c) Basın yayın hizmetleri

Basın Yayın Birimi, Tuzla Belediyesinin; plan, program ve projeleri konusunda belediyemiz ile basın ve kamuoyu arasında sağlıklı bilgi akışının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar ile ilgili olarak belediye birimleri arasındaki iç iletişim ve bilgi akışının sağlıklılaştırılması (Belediye-içi birim amirlerine ve kurum çalışanlarına yönelik olarak bilgilendirme amaçlı toplantılar yapılması, yayınlar hazırlanması, kurum-dışına yönelik olarak hazırlanan yayınların kurum içinde de dağıtımının sağlanması, ulusal ve uluslararası alandaki örnek belediyecilik uygulamalarının derlenerek ilgili birimlerin bilgilendirilmesi) Kamuoyunun Tuzla Belediyesi hizmetlerinin etkinliği ve etkenliği konusundaki beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Basın Yayın Biriminin başlıca görevleri arasındadır.

Basın Yayın Biriminin diğer görevleri şunlardır:

- Kitle iletişim araçlarında yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.

- Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.

- Basın Yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin kupür, resim, slayt, CD ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflamak ve arşivlemesini yapmak.

- Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi video bant, slayt ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre tasnif ve arşivlemesini yapmak.

- Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bülteni hazırlamak, konuyla ilgili video kaseti, slayt, fotoğraf ve CD ile birlikte basın organlarına dağıtmak.

- Basının hizmet ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi taleplerini ilgili birimlerden temin ederek basına vermek.

- Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantısı düzenlemek, başkanlığımızca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunu yapmak.

- Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.

- Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile yayınlar yapmak.

- Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemizle iyi ilişkilerin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak.

- İlçemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabii tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.

- Vatandaşların basın organlarında yer alan şikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve sonucunu takip etmek.

- Belde sakinlerinin ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşlerini tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.

- Başkanlığımız personeli arasında doğum, ölüm, evlenme ve benzeri durumlarda halkla ilişkiler açısından gerekli hizmetleri yürütmek.

- Çalışmaları içeren video kaset, CD ve çalışma raporu hazırlayarak basın kuruluşlarına periyodik olarak dağıtılmasını sağlayarak gerekirse yayınlatmak.

- Çalışmaları ve etkinlikleri halka duyurabilmek uçun kitap, broşür ve bülten yayınlamak. Tören ve özel günler için program hazırlayıp, davet işlerini düzenlemek.

- Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol eder

- Kurumumuzun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür.

d) Dış ilişkiler hizmetleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dış İlişkiler Brimi, belediyemizin ülkemizdeki ve yurtdışındaki Uluslararası kuruluşlarla ve yurtdışındaki yerel yönetimler ile olan ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak, ilgili birimlerimizin faaliyetlere aktif katılımını gerçekleştirmek, personelimizin yurtdışı görevlendirme işlemlerini gerçekleştirmek ve Tuzla ilçesine ve insanına sunulan belediye hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bulunmaktadır.

Bu çerçevede,

- Uluslararası kurum ve kuruluşlarla, Kültür ve Sanat kurumlarıyla ilişki kurmak ve işbirliği sağlamak,

- Kentsel, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, müştereken veya münferiden bu tür etkinlikler düzenlemek,

- Tuzla ilçesi ile dünya kentleri arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde öncülük etmek,

- Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılması,

- İlçemizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlanmak,

- Belediyemiz, personellerinin yurtdışı görevlendirmelerini organize etmek ve vize başta olmak üzere görevlendirmelerle ilgili gerekli işlemleri tamamlamak,

- Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak, motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak,

- Yerel yöneticilik alanında yapılacak gezi gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde gerekli altyapıyı hazırlamak,

- Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak.