Meclis Kararı 03.07.2019 - 71

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...03.07.2019...

KARAR NO

..71..

 

KARARIN

KONUSU

Tuzla Aydınlı (Şifa) Mah. 723 ve 724 parsellerdeki Belediyemize ait Hisselerinin Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl süre ile Bedelsiz Tahsisi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–Ülkü SAKALAR–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Tuncay ŞENOL–Volkan BEŞİROĞLU-Barış CİN–Barış Birtan GÜNDÜZ–Nurhan KARAHAN ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Mustafa SEVİM–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Rıza ÇALASIN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Hüseyin USTA –Bilal ÇALIŞICI–Hakan TUNÇTÜRK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ahmet ÇABUK-Ferhat ALTUNKAYNAK–Celal CANDERE–Mahmut KADDER–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi             : 02.07.2019             

Rapor No                    : 2019/25                                                        

Konu                          : Tuzla Aydınlı (Şifa) Mah. 723 ve 724 parsellerdeki

                                      Belediyemize ait Hisselerinin Milli Eğitim Bakanlığına

                                      25 Yıl süre ile Bedelsiz Tahsisi.

 

          KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 

İlgi :  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 26.06.2019 tarih E.12278284 sayılı yazısı. 

 

          İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İlgi yazısı ile; Aydınlı (Şifa) Mah.,723 Parsel 6.257,02 m²  yüz ölçümlü taşınmazdaki 4.433,74 m²  Belediyemiz hissesi ile 724 parsel 2.136,19 m²  yüzölçümlü taşınmazdaki 334,32 m² Belediyemiz hisselerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bedelsiz tahsis edilmesi talep edilmektedir.

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesinin (d) bendinde: “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.”    şeklinde hüküm bulunmakta olup; Aydınlı (Şifa) Mah.,723 Parsel 6257,02 m²  yüz ölçümlü taşınmazdaki 4433,74 m² Belediyemiz hissesi ile 724 parsel 2136,19 m²  yüzölçümlü taşınmazdaki 334,32 m² Belediyemiz hisseleri imar planında okul alanında kalmaktadır. Bu nedenle; tamamı okul alanında kalan Tuzla, Aydınlı (şifa) Mah. 723 ve 724 parsel sayılı taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin 25 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığına Bedelsiz tahsisine karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli ve 22170 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

         “Tuzla Aydınlı (Şifa) Mah. 723 ve 724 parsellerdeki Belediyemize ait Hisselerinin Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl süre ile Bedelsiz Tahsisi” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

         Meclisimizin onayına arz olunur.

 

          HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...03.07.2019...

KARAR NO

..71..

 

KARARIN

KONUSU

Tuzla Aydınlı (Şifa) Mah. 723 ve 724 parsellerdeki Belediyemize ait Hisselerinin Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl süre ile Bedelsiz Tahsisi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

 

                                                            Sayfa-2-

 

          K A R A R: Tuzla Aydınlı (Şifa) Mah. 723 ve 724 parsellerdeki Belediyemize ait Hisselerinin Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl süre ile Bedelsiz Tahsisiile ilgili Hukuk Komisyonunun 02.07.2019 tarihli ve 2019/25 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Temmuz Ay’ı Toplantılarının 03.07.2019 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

              Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı 


 

Meclis Kararı 03.07.2019 - 71

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER