Meclis Kararı 06.09.2019 - 85

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...06.09.2019...

KARAR NO

..85..

 

KARARIN

KONUSU

Yıllara Sari İhale Hizmetleri

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Tuncay ŞENOL–Barış CİN–Barış Birtan GÜNDÜZ–Nurhan KARAHAN ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ferhat ALTUNKAYNAK–Ahmet ÇABUK-Mahmut KADDER–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 05.09.2019             

Rapor No                      : 2019/28                                                      

Konu                           : Yıllara Sari İhale Hizmetleri.

 

             KOMİSYON İNCELEMESİ : 

5393 sayılı Belediye Kanunun 25874 sayılı kararı ve 67. maddesi “Belediyede Belediye Meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, altyapı ve asfalt yapım onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakım, sayaç okumu ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yolu ile üçüncü şahıslara gördürebilir.” Şeklindedir.

Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı aksamadan yapılabilmesi için hizmet ihalelerinin yıllara sari olarak yapılması hususunda 5393 sayılı belediye kanunun 67. Maddesinin yetkisinin belediyemiz Meclisince Belediye Başkanlığına verilmesi hususunu arz ederiz. Şeklinde hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğünün 12.07.2019 tarihli ve 23834 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  

           “Yıllara Sari İhale Hizmetleri” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur.

           HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

           K A R A R: “Yıllara Sari İhale Hizmetleriile ilgili Hukuk Komisyonunun 05.09.2019 tarihli ve 2019/28 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 06.09.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

              Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı 


Meclis Kararı 06.09.2019 - 85

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER