Meclis Kararı 06.09.2019 - 89

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...06.09.2019...

KARAR NO

..89..

 

KARARIN

KONUSU

Merkez (Yayla) Mahallesi 8054 Parselin Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl Süreyle Tahsisi.

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Tuncay ŞENOL–Barış CİN–Barış Birtan GÜNDÜZ–Nurhan KARAHAN ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ferhat ALTUNKAYNAK–Ahmet ÇABUK-Mahmut KADDER–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 05.09.2019             

Rapor No                      : 2019/32                                          

Konu                           : Merkez (Yayla) Mahallesi 8054 Parselin

                                        Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl Süreyle Tahsisi

 

             KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 

İlgi : Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 19.07.2019 tarih 35144463-755.99-E.13689686 Sayılı  Yazısı.

 

          Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İlgi yazısı ile; 15.10.2012 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli “Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon, Cami Mahalleri 3.Etap Uygulama İmar Planında” İlköğretim Tesis Alanında kalan, mülkiyeti Belediyemize ait, Merkez (Yayla) Mahallesi 8054 Parsel sayılı 3242,95m² yüzölçümlü taşınmazın, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi talep edilmektedir.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesinin (d) bendinde: “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.”   şeklinde hüküm bulunmakta olup yine aynı kanunun 18 (e) bendinde de; “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” salahiyeti,  Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasındadır.   Merkez 8054 Parsel sayılı taşınmazın tamamı imar planında okul alanında kalmaktadır. Bu nedenle; tamamı okul alanında kalan,  Tuzla, Merkez (Yayla) Mahallesi, 8054 Parsel sayılı, 3242,95m² yüzölçümlü taşınmazın, 25 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığına tahsisine karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.09.2019 tarihli ve 29072 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

 

          “Merkez (Yayla) Mahallesi 8054 Parselin Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl Süreyle Tahsisi” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

         Meclisimizin onayına arz olunur.

 

           HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...06.09.2019...

KARAR NO

..89..

 

KARARIN

KONUSU

Merkez (Yayla) Mahallesi 8054 Parselin Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl Süreyle Tahsisi.

Belediye meclisini teşkil eden zevat

 

                                                           Sayfa -2-

 

           K A R A R: Merkez (Yayla) Mahallesi 8054 Parselin Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl Süreyle Tahsisiile ilgili Hukuk Komisyonunun 05.09.2019 tarihli ve 2019/32 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 06.09.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

              Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı 


Meclis Kararı 06.09.2019 - 89

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER