Meclis Kararı 08.11.2019 - 110

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                        MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...08.11.2019...

KARAR NO

..110..

 

KARARIN

KONUSU

Merkez (Yayla) Mahallesi 7591 Parselin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 25 Yıl Süreyle Tahsisi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–Ülkü SAKALAR–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Tuncay ŞENOL-Barış Birtan GÜNDÜZ–Barış CİN-Nurhan ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Mustafa SEVİM–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Rıza ÇALASIN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Hüseyin USTA-Bilal ÇALIŞICI–Hakan TUNÇTÜRK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ferhat ALTUNKAYNAK–Ahmet ÇABUK-Celal CANDERE–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 07.11.2019             

Rapor No                      : 2019/43                                        

Konu                          : Merkez (Yayla) Mahallesi 7591 Parselin İstanbul

                                          İl Emniyet Müdürlüğüne 25 Yıl Süreyle Tahsisi

 

        KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 İlgi: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 09.10.2019 Tarih 47909374-16868-(81739)-E.2019100910590552380  Sayılı Yazısı.

         İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün İlgi yazısı ile; mülkiyeti Belediyemize ait, Merkez (Yayla) Mahallesi 7591 Parsel sayılı 2790,19m² yüzölçümlü taşınmazın, 70m²’ lik kısmının iş bu yazı ekinde projeye uygun şekilde “Sayısal Haberleşme Şebekesi” olarak kullanılmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi talep edilmektedir.

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesinin (d) bendinde: “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.”   şeklinde hüküm bulunmakta olup yine aynı kanunun 18 (e) bendinde de; “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” salahiyeti,  Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasındadır.

         Bu nedenle; Tuzla, Merkez (Yayla) Mahallesi, 7591 Parsel sayılı, 2790,19m² yüzölçümlü taşınmazın, 70m²’ lik kısmının “Sayısal Haberleşme Şebekesi” olarak hizmet vermek üzere 25 yıl süreyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisine karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.10.2019 tarihli ve 36939 sayılı teklifi incelenmiştir.

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

         “Merkez (Yayla) Mahallesi 7591 Parselin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 25 Yıl Süreyle Tahsisi” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

          Meclisimizin onayına arz olunur. 

         HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

         K A R A R: Merkez (Yayla) Mahallesi 7591 Parselin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 25 Yıl Süreyle Tahsisiile ilgili Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 07.11.2019 tarihli ve 2019/43 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Kasım Ay’ı Toplantılarının 08.11.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

        Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı


Meclis Kararı 08.11.2019 - 110

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER