Meclis Kararı 06.12.2019 - 126

T.C.
TUZLA 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
                                                                                MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ

...06.12.2019...

KARAR NO

..126..

 

KARARIN

KONUSU

Tuzla Vergi Dairesi Satış Komisyonu Üye Tespiti

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 05.12.2019             

Rapor No                      : 2019/53                                        

Konu                          : Tuzla Vergi Dairesi Satış Komisyonu Üye Tespiti

 

           KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 

İlgi:     Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 08.11.2019 tarihli ve E.953706 sayılı yazısı.

            İlgi sayılı yazıya istinaden, borçlu mükellefleri hakkında yapılan mal varlığı araştırması neticesinde adına kayıtlı olduğu tespit edilen gayrimenkuller üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun' un 62. ve 88. maddeleri gereğince haciz uygulanmış ve borçların tahsili amacıyla aynı kanunun 89. ve müteakip maddeleri gereğince haciz uygulanan gayrimenkullerin satışı planlanmaktadır.

            Bu kapsamda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun' un 90. maddesi gereğince Tuzla Vergi Dairesi Satış Komisyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonda 2019 ve 2020 yılı içerisinde görev yapmak üzere Belediye Meclisi tarafından kendi azası arasından bir asil ve bir yedek üye seçilerek, adı-soyadı ve irtibat bilgilerinin Tuzla Vergi Dairesine bildirilmesi için karar alınmak üzere yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.11.2019 tarihli ve 41372 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

           “Tuzla Vergi Dairesi Satış Komisyonu Üye Tespiti” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; 2019 ve 2020 yılı içerisinde görev yapmak üzere Tuzla Vergi Dairesi Satış Komisyonuna Asil Üye Sayın Güven YİĞİT, Yedek Üye Sayın Nurhan ERDEM’ in belirlenmesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur.

 

 

          HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

 

         K A R A R: Tuzla Vergi Dairesi Satış Komisyonu Üye Tespitiile ilgili Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 05.12.2019 tarihli ve 2019/53 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan V.
              Barış CİN
                Divan Kâtibi
                   Erkan HANCI
                   Divan Kâtibi               G Ö R Ü L D Ü
              Dr. Şadi YAZICI
              Belediye Başkanı

 
Meclis Kararı 06.12.2019 - 126

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER