T.C. Tuzla Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

z23.11.2018

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-Bu yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-Bu yönetmelikte geçen:

a)Belediye: Tuzla Belediyesi’ni,

b)Başkanlık: Tuzla Belediye Başkanlığı’nı,

c)Başkan Yardımcılığı: Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcılığı’nı,

d)Başkan Yardımcısı: Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı’nı,

e)Büyükşehir: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,

f)Müdürlük: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

g)Müdür: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü’nü,

h)Birim Sorumlusu: Kadın ve Aile Hizmetleri Birim Sorumlusu ile Araştırma ve Geliştirme Birim Sorumlusu’nu

ı)Personel: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli tüm personelini,

İ)Hizmet Bölgesi: Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu alanı,

Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

j)Yönetmelik: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Müdürlüğün Kuruluş Esasları ve İlkeleri

 

MADDE 5-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 04.07.2018 tarih ve 118 Sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur.

 

MADDE 6-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

a)Müdür

b)Şef

c)Memurlar

d)İşçiler

e)Sözleşmeli Memurlar

f)Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personeller

 

MADDE 7- 1)Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a)Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

b)Kadın ve Aile Hizmetleri Şefliği

c)Araştırma ve Geliştirme Şefliği

d)Kadın Koordinasyon Merkezi

e)Anne Çocuk Eğitim Merkezi

 

2)Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde sunulacak hizmetlere erişim kolaylığı sağlamak amacıyla hizmetlerini, birden fazla binada yer alan merkez ve birimlerde yürütebilir. Personel ve sorumlular müdür tarafından belirlenir. 

 

Bağlılık

MADDE 8-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür .

Temel İlkeler

MADDE 9-Tuzla Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarında;

a)Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)Hesap verebilirlik,

d)Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

e)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

f)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

g)Hizmetlerde pratik çözümler ve yerinde uygulamalarla kamu yararına çözümleri temel ilke olarak esas alır.

 

Hizmet İlkeleri

MADDE 10-Müdürlükteki hizmet sunumunda esas alınacak ilkeler şunlardır;

a)Birey, aile ve toplumun ihtiyaçları esas alınır.

b)Sorunların tespiti ve çözümü esastır.

c)Hizmetler, sosyal sorunları çözmeyi ve sosyal riskleri azaltmayı amaçlar.

d)Hizmet modellerinin tespitinde, hizmet bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları dikkate alınır.

e)Hizmetin planlanması ve sunumunda paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

f)Toplumun bilgi ve farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda faaliyetler yapılır.

g)Planlanan veya yürütülen faaliyetlerde gönüllü çalışanlar ile işbirliği yapılır.

h)Hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında hizmet bölgesinin sosyal ihtiyaçları incelenir, araştırılır ve her anlamda faydalılık ilkesiyle hareket edilir.

ı)Aile çatısı altında, kadın, çocuk ve diğer bireyler için refah ve mutluluk başta olmak üzere tüm erdemleri somut olarak hissedebilmelerini sağlamak amaçlanır.

i)Hizmetler, müdürlüğün sorumlu olduğu hizmet bölgesinin tümünü kapsar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

MADDE 11- Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu;

Tuzla Belediyesi’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Tuzla ilçesinde başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde; belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, yürütmekle sorumludur.

Görevleri aşağıda sıralandığı gibidir; 

a)Aileyi oluşturan bütün fertleri ilgilendiren konularda; aile eğitimleri düzenleyerek ailenin korunmasına katkıda bulunmak, anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilinçli olması için eğitici ve geliştirici hizmetlerin verilmesini sağlamak.

b)Üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşların, uzman kişilerin ve gönüllülerin katılımlarını sağlamak. İlgili kurum ve kişilerle aile konularında seminer, konferans, panel vb. çalışmalar yapmak.

c)İlçede yaşayan halkın, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek.

d)İlçede yaşayan aile fertlerinden anne,baba,çocuk,yaşlı ve diğer aile bireylerine yönelik sorunların çözülmesinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak.

e) İlçemiz içerisinde yaşayan kadınların üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin artırılması ve okul çağına gelmemiş çocukları ile aynı merkezde eğitim almalarını sağlamak.

f)Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Kadın Koordinasyon Merkezi ve Anne Çocuk Eğitim Merkezleri gibi merkezler oluşturarak kadının desteklenmesine yönelik sürdürülebilir adımlar atmak.

g)Toplumda ailenin tüm bireylerine yönelik ; öfke kontrolü, stresle başa çıkma, alkol ve uyuşturucunun olumsuz etkileri, ruhsal bozuklukların aile hayatına etkileri, insan hakları,kadın hakları, çocuk hakları vb. konularında eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.

h)Kadınların el emeği ürünleri veya ticari değeri olan diğer ürünleri alıp satabileceği merkezler oluşturmak ve kadının ekonomik olarak güçlenmesi için kadın girişimciliği ile ilgili çalışmalar ve projeler yapmak.

ı)Kadın istihdamının arttırılmasına yönelik merkezi hükümetin birimleri, diğer kurumlar ve özel sektörle işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak.

i)Aile kurma niyetinde olan bireylerin evliliğe hazırlık ve evliliğin yönetimine ilişkin sosyal hizmet uygulamalarından faydalanmalarını sağlamak,evlilik öncesi ve sonrası seminer ve danışmanlık hizmeti vermek.

j)Hamile olan annelerin gebeliklerinin sağlıklı geçmesi ve sağlıklı doğumları için doktor, psikiyatr ve hemşirelerin yapacağı bilgilendirme programları yapmak, konu ile ilgili aile hekimleri ve jinekologlarla bağlantılı çalışmak.

k)Uzun süreli evlilik yapmış çiftlerle halka yönelik teşvik edici konu başlıkları ile ‘’örnek aileler’’ adı altında programlar yapmak.

l)Kadın ve Aile konularının ulusal ya da uluslararası boyuttaki çalışmaları yerinde görmek, toplantılara katılmak ve tespitler yaparak ortak proje çalışması yapmak ve uygun olan projeleri belediye hizmetlerine aktarmak için programlara katılmak.

m)Ulusal ve Uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi,diğer kamu kurum ve kuruluşlara katkı verilmesi,ayrıca işbirliği içinde panel ,toplantı ve etkinlikler düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

n)AB,Uusal ve Uluslararası projeler katılımı sağlamak.

o)Çalışan personele, ilgili hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.

p)Kamu görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usül ve Esasları Yönetmeliği başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek

r)ARGE ve yenilikçilik konularında farkındalık oluşturmak, ARGE kültürünün kazanılması ve ARGE çalışmalarının belediye iş ve işlemlerindeki süreçlere katılmasını sağlamak.

s) Tuzla Belediyesi’nin doğrudan veya iç ve dış paydaşlarıyla birlikte ARGE hizmetlerine ilişkin hibe almaya yönelik projelerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak.

ş) Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında uzman kişi ve kuruluşlara proje yazdırmak veya yazılmış projeleri satın almak ve projeler konusunda sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak

t) Başkanlıkça verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

 

MADDE 12-Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

a)Başkanlık makamına, Belediye’nin karar organlarına, Belediye’nin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla müdürlüğü temsil eder.

b)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün çalışmalarını tanzim eder ve personel arası görev taksimatı yapar, gerektiğinde yetkilendirir.

c)Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük

personelinin disiplin amiridir.

d)Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

e)Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca

kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapar.

f)Başkan ve /veya başkan yardımcısına karşı sorumludur.

g)Belediye Başkanı’nı veya Başkanlığı temsilen toplantılara katılır.

h)Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

ı)Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Belediye Başkanınca çıkarılan imza yetki yönergesi ve yetki devirlerine ilişkin genelgeler çerçevesinde imzalar.

i)Gerekli denetimleri yapar/yaptırır.

j)Alt birimler arasındaki koordinasyonu ve çalışma huzurunu sağlar.

k)Müdürlüğün yıllık bütçe teklifini hazırlayarak başkan yardımcılığı aracılığı ile başkanlığa göndermek,ödeneklerin amacına ve performans programına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli harcanmasını sağlamak.

l)Müdürlüğün organizasyon şemalarını oluşturur ve Başkanlık makamına onaya sunar. Onaylandığı takdirde bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis eder.

m)Alt birimlerin ve birim sorumlularının görev tanımlarını yapar, ilgililerine tebliğ eder ve görev tanımlarına uygun hareket edilip edilmediğini denetler.

n)Müdürlük birimlerinin uygulama prosedürlerini, iş akış şemalarını ve bu süreçte kullanılacak standart form ve dokümanlarını hazırlatır ve personelin bu prosedürlere uyarak iş ve hizmet üretmesini temin eder.

o)Gerekli döküm çalışmalarını yaptırarak, müdürlüğün hassas görevlerini belirler ve hassas görevlerin gereklerinin yerine getirilmesini sağlar.

p)Müdürlüğe ait makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlatır ve afişlerinin gerekli yerlere asılmasını sağlar.

r)Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak; hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş ya da el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmalarını yaptırarak hizmet alan tüm kesimlere duyurulmasını ve ulaştırılmasını sağlar.

s)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kuruluşlarının mevzuatını ve yayınlarını takip eder, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlar.

ş)Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin, verimli ve ilkelere uygun yürütülebilmesi için; müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlayacak girişim ve çalışmaları yapar.

t)Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını görevlendirir.

u)Hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır.

v)Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket eder.

y)Diğer birimlerle yürütülen projelerde gerekli koordinasyonu ve sağlıklı bilgi akışını sağlar ve iç ve dış denetimler sırasında denetim elemanlarına istenilen bilgi ve belgeleri sunar.

z)Başkanlıkça yayınlanan genelgelere, yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket eder ve gereklerini yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evrak ve Arşiv İşleri

 

MADDE 13 -Gelen Giden Evrakla İlgili İşlemler

a)Belediyenin birimlerinde kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalar EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

b)Kurum dışından gelen e-imzalı yazı ve ekleri EBYS üzerinden ilgili birime havale edilir.

MADDE 14 -Dosyalama ve Arşiv

a)Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler EBYS üzerinden Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dijital ortamda dosyalama yapılır.

b)İşlemi biten evraklar ‘Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak arşive kaldırılır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

MADDE 15-Çeşitli ve Son Hükümler

a) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygulanır.

b)Müdürlük bu yönetmelikte yer almayan ancak Başkanlık Yönergeleri ile verilen görevleri de yerine getirir.

MADDE 16-Yürürlük

Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17-Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Tuzla Belediye Meclisinin 10.01.2020 tarih ve 7 sayılı kararı ile yürürlükte olan ‘Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Teşkilat, Görev ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik’ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 18-Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Tuzla Belediye Başkanı yürütür.