Meclis Kararı - 11.09.2020 - 059

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...11.09.2020....

KARAR NO

....59...

 

KARARIN

KONUSU

Tuzla Yat Limanı Hakkındaki Hazine Alacaklarına İlişkin İdari Uyuşmazlığın Çözümü İçin Sulh Yetkisi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, A.Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı

 

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi             : 11.09.2020             

Rapor No                   : 2020/29                                                                            

Konu                         : Tuzla Yat Limanı Hakkındaki

                                       Hazine Alacaklarına İlişkin İdari

                                       Uyuşmazlığın Çözümü İçin Sulh Yetkisi

 

              KOMİSYON İNCELEMESİ :

              İlgi (a):  İstanbul 8.Noterinden 07.12.2012 Tarih ve 16330 Yevmiye Numarası ile Onaylı Kullanım İzni Sözleşmesi.  

       (b): Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 13.09.2018 Tarih ve E.31262 Sayılı Yazısı.

              Tuzla, Cami mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Tuzla Belediye Başkanlığı lehine yat limanı olarak kullanılmak üzere, 36 pafta, Merkez 2363 ve 2364 parsel numaralı taşınmazların ön kısmına isabet eden 370.989,98m²  (182.559,53 m² Kara Alanı  + 188.430,45 m² Deniz Alanı) yüzölçümlü deniz dolgu ve deniz yüzeyi alanı üzerinde yat limanı yapılması amacıyla 07.12.2012 tarihinden başlamak üzere Tuzla Belediye Başkanlığı lehine 49 yıllığına kullanım izni verilmiştir.  Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının İlgi (b) yazısı ile, İdarelerine Belediyemizce ödenmesi gereken hasılat payının ödenmediğinden bahisle, söz konusu hasılat payının ödeme gününe göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte İdarelerine ödenmesi talep edilmiş olup, Tuzla Yat Limanı hasılat payının ödenmesi, hasılat payı bedel miktarı ile iş bu bedelin ödeme usulü ve takvime bağlanması hususları iki idare arasında uyuşmazlık konusu teşkil etmiştir.

            İlgi (a) kullanma izni sözleşmesinin 5. Maddesinin "B" bendindeki; "Kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak tesisisin bizzat izin sahibince işletilmesi halinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde biri oranında pay alınır. Kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde bulunan tesisisin tamamının veya bir kısmının izin sahibince üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde; izin sahibinden brüt kiranın yüzde biri oranında, kiracı/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan izin sahibine ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde bir oranında ayrıca pay alınır. İzin sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği idareye verilir. Kira payları izin sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedelinin izin sahibine ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracıdan alınmayan hasılat payları izin sahibinden alınır.”  Hüküm gereği Belediyemiz tarafından Hazineye ödenmesi gereken ve ödenmeyen Hazine alacaklarının tahsiline ilişkin

Belediyemiz ile Milli Emlak İdaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümlenmesine yönelik ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

           Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı; Belediyemiz ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığı arasında meydana gelen idari uyuşmazlığın, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin İlgili Hükümlerine istinaden, Sulh yoluyla çözülebilmesi için;  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin  (h) fıkrasına göre Tuzla Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunda karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.09.2020 tarihli ve 29563 sayılı teklifi. İncelenmiştir.

        

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Tuzla Yat Limanı Hakkındaki Hazine Alacaklarına İlişkin İdari Uyuşmazlığın Çözümü İçin Sulh Yetkisi ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

 

                 HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), S.Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av.Ülkü SAKALAR(Üye), Olgun ÇELİK(Üye).

 

              K A R A R : “Tuzla Yat Limanı Hakkındaki Hazine Alacaklarına İlişkin İdari Uyuşmazlığın çözümü İçin Sulh Yetkisi” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 11.09.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 2’nci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 11.09.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

Meclis Kararı - 11.09.2020 - 059

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER