Meclis Kararı - 11.09.2020 - 060

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...11.09.2020....

KARAR NO

....60...

 

KARARIN

KONUSU

3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine İstinaden İmar Barışı Kanunu Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bulunan ve mülkiyeti Tuzla Belediyesine Ait Taşınmazların veya Taşınmaz Hisselerinin Yapı Kayıt Belgesi alınmış yapının sahibine veya bunların kanuni mirasçılarına peşin veya 60 ay taksitle dağrudan satılması

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, A.Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı

 

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi             : 11.09.2020              

Rapor No                   : 2020/30                                                                            

Konu                         : 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici

                                          16. Maddesine İstinaden İmar Barışı

                                          Kanunu Kapsamında Yapı Kayıt

                                          Belgesi bulunan ve mülkiyeti Tuzla

                                          Belediyesine Ait Taşınmazların veya

                                          Taşınmaz Hisselerinin Yapı Kayıt

                                          Belgesi alınmış yapının sahibine veya

                                          bunların kanuni mirasçılarına peşin veya

                                          60 ay taksitle dağrudan satılması

 

              KOMİSYON İNCELEMESİ :

             18.05.2018 Tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren,  7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16'ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 16. madde eklenmiş ve buna göre; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar İçin yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesinde;  “Yapı kayıt belgesi alman yapıların Belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden Belediyelerce doğrudan satılır.”  Denilmektedir.

 

             Tuzla İlçesi sınırları içerisindeki mülkiyeti Tuzla Belediyesi adına kayıt ve tescil edilmiş bütün taşınmazlar ile Belediye hissesi bulunan taşınmazlar üzerine 31/12/2017 tarihinden önce inşa edilmiş yapıların; 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesinde hüküm altına alınmış İmar Barışı Kanunu’na istinaden, Yapı Kayıt Belgesi Alınmış Yapının Sahibine Veya Bunların Kanuni Mirasçılarına;  3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında; peşin veya taksitle satmaya, taksit koşullarını belirlemeye; talep edilmesi halinde Belediye fiyat takdir komisyonu tarafından belirlenen fiyat üzerinden iş bu taşınmazların ve taşınmaz hisselerinin bedelinin en az %10’unun peşin ödenerek, geri kalan miktarın da 60 ay eşit

 

 

KARAR TARİHİ

...11.09.2020....

KARAR NO

....60...

 

KARARIN

KONUSU

3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine İstinaden İmar Barışı Kanunu Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bulunan ve mülkiyeti Tuzla Belediyesine Ait Taşınmazların veya Taşınmaz Hisselerinin Yapı Kayıt Belgesi alınmış yapının sahibine veya bunların kanuni mirasçılarına peşin veya 60 ay taksitle dağrudan satılması

Belediye meclisini teşkil eden zevat

 

 

                                                Sayfa  - 2 -

 

taksit halinde ve iş bu taksit tutarına kanuni faiz oranı uygulanmak kaydıyla 60’aya kadar taksitli satışının ve devrinin yapılabilmesi için karar alınmak üzere;  yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.09.2020 tarihli ve 29570 sayılı teklifi. incelenmiştir.

        

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ:       

             “3194 sayılı imar kanunun geçici 16. Maddesine istinaden İmar Barışı kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi bulunan ve mülkiyeti Tuzla Belediyesine ait taşınmazların veya taşınmaz hisselerinin Yapı Kayıt Belgesi alınmış yapının sahibine veya bunların kanuni mirasçılarına peşin veya 60 ay taksitle doğrudan satılması ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), S.Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av.Ülkü SAKALAR(Üye), Olgun ÇELİK(Üye).

 

              K A R A R : 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine İstinaden İmar Barışı Kanunu Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bulunan ve mülkiyeti Tuzla Belediyesine Ait Taşınmazların veya Taşınmaz Hisselerinin Yapı Kayıt Belgesi alınmış yapının sahibine veya bunların kanuni mirasçılarına peşin veya 60 ay taksitle dağrudan satılması” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 11.09.2020 tarihli ve 2020/30 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 2’nci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 11.09.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

Meclis Kararı - 11.09.2020 - 060

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER